Norsk investering i småvannkraftverk på Sri Lanka

Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland – har investert i vannkraftutbygging på Sri Lanka sammen med Trondheim Energiverk AS (TEV). Gjennom denne investeringen vil Norfund bidra til både sosial og økonomisk utvikling i landet.
Prosjektet er helt i tr?d med Norfunds hovedm?l om ? bidra til etablering av levedyktig og l?nnsom privat n?ringsvirksomhet i utviklingsland.

Investert kr 1.100 000
Norfund og TEV har hver investert ca NOK 1.100 000,- i egenkapital i selskapet Nividhu Ltd, som har planer om ? st? for utbygging av en rekke sm? vannkraftverk for produksjon av elektrisitet i landet. Mens f?rste utbyggingsprosjekt er et relativt lite sm?kraftverk til en totalkostnad p? NOK 18 mill., kan de totale investeringene i kommende utbygginger kunne bel?pe seg til NOK 100-150 millioner.

Samarbeidsprosjekt Norfund og TEV
Norfunds hovedsamarbeidspartner i prosjektet, TEV, er et av Norges st?rste energiverk og innehar h?y teknisk kompetanse i planlegging, bygging, drift og vedlikehold av produksjonsanlegg innen vannkraft. TEV vil sikre prosjektet tilgang p? norsk teknologi og kompetanse i b?de utbyggings- og driftsfasen. Lokal partner, Lanka Transformers (LT), med norske ABB Kraft p? eiersiden som minoritetsaksjon?r, har lang forretningserfaring p? Sri Lanka. TEV og Norfund vil f? 15% hver av aksjene i selskapet, mens LT blir st?rste eier med 45% eierandel. ?vrige investorer i prosjektet er et lokalt investeringsfond og et pensjonsfond.

Et bidrag til sosial og ?konomisk utvikling
Investeringen vil bidra til b?de sosial og ?konomisk utvikling p? Sri Lanka. I tillegg til ?kt tilgang p? elektrisitet, vil bygging og drift av verket skape lokale arbeidsplasser og bedre veiforbindelsene i omr?det. Milj?messig er det ogs? en fordel at verkene er basert p? effektiv vannkraftteknologi i stedet for brensel av olje eller diesel til fremstilling av elektrisitet.

Sri Lanka hadde i 1999 en BNP per innbygger p? USD 820. Landet er et prioritert land for norsk utviklingssamarbeid, i tillegg til ? v?re pilotland for norsk bistandspolitikk for n?ringsutvikling i s?r (NIS).

Norfunds virksomhet
Hovedm?let for Norfund - som ble operativt i 1998 - er ? bidra til etablering av levedyktig og l?nnsom privat n?ringsvirksomhet i utviklingsland. Norfund tilbyr risikodeling og opererer hovedsakelig som egenkapitalinvestor p? kommersielle betingelser. Strategien er todelt: Investeringer sammen med norske industrielle partnere og investeringer i lokale investeringsfond som igjen investerer i lokale virksomheter. Investeringen i Nividhu er et eksempel p? f?rstnevnte.