Fredsprisen 2017 - med håp om en atomvåpenfri verden

Om en måned vil Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) bli tildelt Nobels fredspris for å ha gitt arbeidet for en verden uten atomvåpen ny retning og kraft. Den får de, ikke minst, på grunn av sitt arbeid med en ny FN-traktat om forbud mot atomvåpen. Også statsminister Erna Solberg (H) gratulerte, men hennes regjering støtter ikke traktaten. Vi har sett på og samlet debatten i kjølvannet av Nobelkomiteens kunngjøring 6. oktober.

ICAN logo.jpg

De siste årene har det vært politisk strid om Norges innsats for atomnedrustning og en verden fri for atomvåpen, slik det blant annet fremgikk av en nyhetsmelding fra NTB for 3 år siden:

"Med overveldende flertatt vedtok FN i natt tre resolusjoner mot atomvåpen. Norge støttet ingen av dem."

Mange håpet nok at dette skulle endre seg ifjor etter at en enstemmig utenriks- og forsvarskomite på Stortinget, i sin innstilling til Meld. St. 37 (2014–2015) – Om globale sikkerhetsutfordringer i utenrikspolitikken, sluttet seg til følgende anmodning:

"Stortinget ber Regjeringen arbeide aktivt for en verden fri for atomvåpen og bidra til gjennomføring av Ikkespredningsavtalens (NPT) forpliktelser, innta en aktiv rolle som pådriver for ikke-spredning og for nedrustning med sikte på en balansert, gjensidig, irreversibel og verifiserbar avskaffelse av atomvåpen, og på dette grunnlaget arbeide langsiktig for et rettslig bindende rammeverk for å sikre dette målet."

Da forhandlingene om en FN-traktat om forbud mot atomvåpen gikk mot slutten sist sommer konstaterte imidlertid daglig leder i ICAN Norge, Anne Marte Skaland, i en kommentar i Dagbladet, at "Norge feiger ut". Og etter at traktaten var vedtatt med overveldende flertall i FN stilte seniorforsker ved NUPI, Sverre Lodgaard, følgende spørsmål i en kronikk i Dagsavisen:

"Flere land kan slutte seg til det nye forbudet mot atomvåpen. Men har Norges storting og regjering baller til det?"

Og den debatten fortsatte med styrke etter at Den Norske Nobelkomite 6. oktober innledet sin kunngjøring om hvem som får Nobels fredspris for 2017 slik:

"Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2017 skal tildeles the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). Organisasjonen får prisen for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen."

- Dette er utrolig stort, og enormt viktig for det videre arbeidet med et forbud mot atomvåpen, uttalte Anne Marte Skaland i ICAN Norge. Hun var ikke den eneste som var både overrasket og begeistret, men det var neppe like overraskende at ikke alle var udelt positive.

Regjeringen: Norge vil ikke støtte forslag i FN som svekker NATO som forsvarsallianse.

Blant gratulantene til årets fredsprisviner var også statsminister Erna Solberg (H), som i en pressemelding uttalte at:

"Jeg vil gratulere Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) med årets fredspris. ICAN spiller en viktig rolle gjennom å mobilisere sivilsamfunn over hele verden for å oppnå målsetningen om en verden fri for kjernevåpen."

Men statsministerens gratulasjon innebar ingen støtte til ICANs arbeid for en FN-traktat om forbud mot atomvåpen:

"Norge deler målsetningen om en verden fri for kjernevåpen. Samtidig har vi sagt at vi ikke vil undertegne avtalen om forbud mot kjernevåpen. Norge vil ikke støtte forslag i FN som svekker NATO som forsvarsallianse. Så lenge land utenfor alliansen beholder sine kjernevåpen vil Nato måtte forbli en kjernefysisk allianse."

– Ytterligere nedrustning må gjøres innen rammen av ikke-spredningsavtalen (NPT), der kjernevåpenstatene faktisk deltar. Jeg er glad for at Nobelkomiteen understreker at ikke-spredningsavtalen fortsatt er bærebjelken i det internasjonale arbeidet for en atomvåpenfri verden, sa Solberg. 

Blant de som hadde forståelse for regjeringens syn var VGs kommentator Per Olav Ødegård, som sin kommentar til årets fredspris mente at "de beste intensjoner møter maktpolitiske realiteter" og innledet slik:

"Det er lett å dele visjonen om en verden uten atomvåpen. Traktater kan vedtas. Det viser seg bare særdeles krevende å få til reell nedrustning."

Blant de som ikke delte regjeringens syn var Torbjørn Graff Hugo og folkerettsjurist Gro Nystuen ved International Law and Policy Institute (ILPI). De innledet en kommentar til årets fredspris og regjeringens syn slik:

"Solberg-regjeringens motstand mot fredsprisvinneren og atomvåpenforbudet bærer preg av vikarierende argumenter, manglende forståelse for Norges juridiske forpliktelser, og fravær av et humanitært perspektiv på nedrustning. Det er noe unorsk over det hele."

Sivilsamfunnet gratulerer: Viktig fredspris!

Årets fredspriskunngjøring ble imidlertid mottatt med begeistring av representanter fra norsk sivilsamfunn. Her er noen av de som uttalte seg:

Tuva Grimsgaard, fungerende daglig leder i Norges Fredsråd:

"Årets fredspris er et tydelig signal til atomvåpenstatene og NATO om at resten av den siviliserte verden ikke aksepterer deres manglende vilje til å ruste ned."

Sven Mollekleiv, president i Norge Røde Kors:

"Røde Kors gratulerer ICAN med Nobels fredspris. Den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen (ICAN) er en verdig fredsprisvinner."

Borghild Tønnessen-Krokan, daglig leder i Forum for utvikling og miljø (ForUM):

"Dette er en viktig og velfortjent pris. Atomvåpen truer livet på jorda. At ICAN tildeles Nobels Fredspris er en anerkjennelse av den rollen ICAN og sivilsamfunnet har i å skape en bedre verden uten atomvåpen."

Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp:

"Prisen bør få den norske regjeringen til å snu i atomsaken."

Foreløpig er det imidlertid lite som tyder på at regjeringen vil snu.

Vil regjeringen (og stortinget) snu i atomsaken?

SVs avtroppende medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Bård Vegar Solhjell, som hadde nominert ICAN til årets fredspris, kommenterte Nobelkomiteens beslutning slik:

"Ofte er fredsprisen også et spark til stater, personer eller grupperinger. I år den et lite spark til den norske regjeringa, som ikke har fulgt opp arbeidet for denne avtalen som den rødgrønne regjeringa starta."

Men som et spark til regjeringen hadde Nobelkomiteens beslutning ingen umiddelbar effekt.

- Ytre press vil neppe bidra til å avskaffe atomvåpen, skrev avtroppende utenriksminister Børge Brende (H) i en kommentar i Aftenposten og på spørsmål i Stortingets spørretime fra Venstres Abid Q. Raja bekreftet også vår nye utenriksminister, Ine Eriksen Søreide (H), at hun "mener at regjeringens beslutning om ikke å tiltre FNs forbud mot atomvåpen er forenbart med anmodningsvedtak hvor Stortinget ber regjeringen arbeide aktivt for en verden fri for atomvåpen". 

Bare få dager etter at årets prisvinner ble kjent fremmet imidlertid SV et forslag i Stortinget som vil avklare om et flertall på Stortinget deler regjeringens syn eller kan finne kompromisser:

"Stortinget ber regjeringen legge frem en sak for Stortinget om signering og ratifikasjon av FN-traktaten som forbyr atomvåpen, i løpet av stortingssesjonen 2017–2018. Saken skal inneholde en konkret vurdering av traktatens innhold opp mot gjeldende norske forsvarsplaner, og hvordan avtalen står i forhold til de juridiske og politiske rammebetingelsene som følger av Norges NATO-medlemskap. Saken skal også se på utredningen som for tiden gjennomføres av samme spørsmål i Sverige og Italia, og vurdere mulig overføringsverdi til Norge."

- Yes, ICAN, mente Solhjell i en kronikk i Dagbladet, der han konkluderte slik:

"Det naturlege no er å greie ut konsekvensane av ei eventuell tilslutning til FNs traktat om eit forbod mot atomvåpen, slik SV har foreslått i Stortinget. Og like viktig; å ta tilbake den naturlege leiarrolla vi har i spørsmål om nedrusting. Å bli ein bidragsytar igjen, ikkje ein bremsekloss. Då kan vi også påverke vegen vidare."

Saken ligger nå til behandling i Stortingets utenriks- og forsvarskomite, som arrangerer høring på mandag neste uke. Flere organisasjoner benyttet imidlertid også budsjetthøringen 31. oktober til å komme med innspill på dette feltet. Bernt G. Apeland avsluttet sitt innspill, på vegne av Norges Røde Kors, slik:

"Stortinget vedtok ifjor enstemmig at Norge skulle jobbe for en verden fri for atomvåpen. Nå er det jo sånn at Norge, som vanligvis er i front i slike prosesser, ikke er med i denne prosessen. Vi oppfordrer Stortinget til å be regjeringen om å sørge for at Norge bidrar til å starte denne prosessen på en måte som gjør at vi kommer tilbake igjen og kan være med å påvirke denne prosessen videre, sånn at Stortingets intensjon blir oppfylt så raskt som overhodet mulig."

Og Stortinget er nok ikke uenige i at Stortingets intensjon blir oppfylt, men spørsmålet er hvordan?

Hva mener egentlig Arbeiderpartiet?

- Arbeiderpartiet går inn for at Norge igjen inntar en ledende rolle i det internasjonale nedrustningsarbeidet, het det i en uttalelse fra Arbeiderpartiets landsstyremøte i april i år. Og i en kommentar til årets fredspris sa Grethe Østern, som er Norsk Folkehjelps representant i ICANs styre, til avisa Klassekampen at det strategiske samarbeidet og den økonomiske støtten Ican fikk fra Utenriksdepartementet under Jonas Gahr Støre var helt avgjørende for at de fikk "take off".

Ap-leder Jonas Gahr Støre mente at "fredsprisen til ICAN er en klok beslutning", men la samtidig i følge NTB til at:

"Vi har ikke for vane å instruere en regjering om å ratifisere vedtak i FNs hovedforsamling. Men vi kommer til å be regjeringen om å orientere om hvordan den nå arbeider med disse spørsmålene for å følge opp Stortingets holdning til nedrustning. Og hvis ikke det er godt nok så må Stortinget presisere den holdningen ytterligere."

SV mener, i følge VG, at dette er et "helt uforståelig prinsipp" og Venstreleder Trine Skei Grande mener "Ap dobbeltkommuniserere om atomvåpen" og kommenterte det slik overfor NRK:

"Nå er det sånn at regjeringen gjør det regjeringen har flertall for. Og akkurat nå sikrer Arbeiderpartiet at regjeringen har flertall for ikke å slutte seg til dette initiativet."

– Traktaten har en god intensjon, men gir ikke nedrustning som resultat. Derfor kunne vi ikke signert dette, sa Gahr Støre i politisk kvarter på NRK et par dager senere, i debatt om SVs forslag i Stortinget. I sitt svar på spørsmål om hva som ville være en akseptabel tekst som Ap kunne gått inn for utdypet han sitt syn slik :

"Den kan hvertfall ikke legge en føring på at vi skal undertegne denne avtalen. Den er dessverre blitt til i en prosess med Norge på utsiden. Hadde vi vært med kunne vi påvirket den, slik at det hadde vært mulig for NATO-land å komme med. Det er jo svakheten ved denne traktaten."

– Det er bra at det virker som det ikke er noe flertall på Stortinget for å tvinge regjeringen til å ratifisere avtalen, sa daværende utenriksminister Børge Brende (H), mens SV-leder Audun Lysbakken stilte følgende spørsmål til Ap:

"Vil Arbeiderpartiet stå på sida til en fredsprisvinner, eller på sida til Donald Trumps USA?"

Noen dager senere var ikke Dagsavisens Hege Ulstein nådig i sin omtale av Gahr Støres holdning i denne saken:

"Om det gjorde vondt å se Erna Solberg kommentere fredsprisen, er det ingenting mot hvordan det er å høre Ap-leder Jonas Gahr Støre vri seg når han skal forsøke å beskrive Aps ugjennomtrengelige holdning til atomforbudet. Ap har selv sagt at de tapte valget fordi de var utydelige. Da skulle man kanskje tro at svaret var å bli tydeligere. Det er det visst ikke. Til tross for at Aps landsmøte vedtok å støtte et internasjonalt forbud, vil ikke Ap stemme for det på Stortinget."

Men hva Stortinget kommer frem til, gjenstår å se.

Og hva mener USA og Russland?

Mens forhandlingene om en traktat gikk mot slutten i FN forsøkte USA i følge NRK "å skremme land fra å støtte atomvåpenforbudet" med en klar melding til sine allierte i NATO:

"Effektene av et atomvåpenforbud kan bli store og undergrave et langvarig sikkerhetssamarbeid. Allierte og partnere bør ikke undervurdere de potensielle virkningene det kan ha for samarbeidet, og muligheten for at de kan forverres ytterligere i fremtiden."

Og i følge Aftenposten kommenterte utenriksdepartementet i USA årets fredspris slik i en uttalelse:

"Ingen land som har atomvåpen eller som er avhengig av slike våpen for egen sikkerhet, støtter en traktat om forbud mot atomvåpen. Dagens kunngjøring endrer ikke USAs holdning til traktaten."

Og senere i oktober fikk forskningsleder Asle Toje ved Nobelinstituttet anledning til å drøfte årets fredspris med Russlands president Vladimir Putinet møte i Valdai Internasjonale Diskusjonsklubb, der møtelederen kalte årets fredspris for "utopia".

- Unnskyld meg, men tenker du at de virkelig tror på dette utopia, at noen vil avvikle sine atomvåpen, som på en måte garanterer sikkerhet, eller er dette bare en gest for å indikere riktig tekning?, spurte møtelederen Toje. I sitt svar mente Toje blant annet ingen burde være overrasket over at Nobelkomiteen ved flere anledninger har vært opptatt av atomnedrustning.

- Vår kollega fra Nobelinstituttet har delvis rett, erkjente Putin, og utdypet det slik:

"Om du spør meg om atomnedrustning er mulig eller ikke, så vil jeg si ja, det er mulig. Ønsker Russland universell atomnedrustning elller ikke? Svaret her er også ja, ja, Russland ønsker det og vil arbeidet for det."

- Det er den gode siden, sa han og snakket videre om hvordan det nå utvikles nye presisjonsvåpen som kan forårsake like store ødeleggelser som atomvåpen. Han bekreftet at også Russland er i ferd med å utvikle slike våpen og mente at på sikt kan derfor atomvåpen erstattes.

Faren for bruk av atomvåpen større enn på lenge

I sin begrunnelse for årets fredspris pekte Nobelkomiteen på at faren for bruk av atomvåpen er større enn på lenge:

"Vi lever i en verden der faren for bruk av atomvåpen er større enn på lenge. Enkelte stater moderniserer sine atomvåpenarsenaler, og det er reell fare for at flere land vil prøve å skaffe seg atomvåpen, noe Nord-Korea er et eksempel på. Atomvåpen utgjør en konstant trussel mot menneskeheten og alt liv på jorden. Gjennom bindende internasjonale avtaler har verdenssamfunnet tidligere vedtatt forbud mot landminer, klasevåpen, biologiske og kjemiske våpen. Atomvåpen er enda mer ødeleggende, men er så langt ikke blitt gjenstand for et tilsvarende folkerettslig forbud."

Med den siste tidens mediafokus på det som skjer i og rundt Nord-Korea har også dagens barn fått med seg denne faren. Etter at årets fredsprisvinner var kunngjort kunne Redd Barna fortelle at de barna som i år skal være med å feire årets fredsprisvinner gleder seg til å få møte og intervjue fredsprisvinneren, og håper prisen kan føre til en verden uten atomvåpen. Ayaan Ahmad, 11 år, fra Vålerenga skole, kommenterte det slik:

"Det er så viktig med denne prisen nå som både Donald Trump og Nord-Korea driver og truer med atomvåpen."

Og det var også budskapet fra Sigrid Heiberg i ICAN Norge til utenriks- og forsvarskomiteen under budsjetthøringen i Stortinget ved månedsskiftet:

"I en krevende sikkerhetspolitisk situasjon som verden er i idag, så haster det mer enn noensinne å arbeide for atomnedrustning."

Aktuelle lenker:

Medieklipp og -debatt:

 • Norge, NATO og atomvåpen. Kommentar av Øivind Svarstad i Dagsavisen (nye meninger) 28.10.2017
  ICAN har fått Nobels fredspris. Solberg gratulerer pliktskyldigst, før hun mørkner strengt: «Dette er ikke den norske regjerings politikk». Utenriksstatsråden var heller ikke glad. Dette støttes ikke av NATO og USA. NATO forbeholder seg jo retten til å kunne bruke atomvåpen først.
 • – Nobelstiftinga skal ut av atom-investeringar i løpet av 12 månader. NRK Nyheter 27.10.2017
  – Nobelstiftinga kjem i løpet av eitt år til å selje seg ut av alle fond som investerer i selskap som deltek i produksjon av atomvåpen, seier sekretær for Den norske nobelkomiteen, Olav Njølstad.
 • Viker ikke om atomvåpen, Dagsavisen 24.10.2017
  Det er ikke aktuelt å skrive under på noe som svekker NATO som forsvarsallianse, sier utenriks­minister Ine Eriksen Søreide (H).
 • Venstre med nye atomkrav til regjeringen. Dagens Næringsliv (NTB) 20.10.2017
  Venstre setter av 8 millioner kroner til arbeidet mot atomvåpen i sitt alternative budsjett og krever klare svar fra den nye utenriksministeren.
 • Kjære moderparti: Det er ikke for sent å snu om atomvåpen. Milan Aran (20), Unge Høyre på Si;D i Aftenposten 20.10.2017
  Det er mulig å si nei til atomvåpen og fortsatt handle i tråd med NATO.
 • Putin mener atomvåpenforbud er mulig. ABC Nyheter (NTB) 20.10.2017
  Et globalt forbud mot atomvåpen er ingen umulighet, mener Russlands president Vladimir Putin.
 • Et pinlig stykke Norge. Kronikk av Gro Nystuen (folkerettsjurist) og Torbjørn Graff Hugo i Dagsavisen (nye meninger) 13.10.2017
  Solberg-regjeringens motstand mot fredsprisvinneren og atomvåpenforbudet bærer preg av vikarierende argumenter, manglende forståelse for Norges juridiske forpliktelser, og fravær av et humanitært perspektiv på nedrustning. Det er noe unorsk over det hele.
 • Ytre press vil neppe bidra til å avskaffe atomvåpen. Kronikk av utenriksminister Børge Brende (H) i Aftenposten 13.10.2017
  Det ville (derfor) være i strid med Stortingets forutsetninger å fortsatt støtte ICAN med bistandsmidler. I en tid der noen land i verden ruster opp, de kjernefysiske arsenalene moderniseres, og Nord-Korea fortsetter testing av sitt kjernevåpenprogram, viderefører Regjeringen sitt målrettede arbeid i internasjonale fora for å sikre reell og konkret fremdrift innen nedrustning og ikke-spredning.
 • Yes, ICAN. Kronikk av Bård Vegar Solhjell i Dagsavisen (nye meninger) 12.10.2017
  Fredsprisen til den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen var viktig og gledeleg. ICAN har skapt framgang i eit arbeid som lenge har stått stille – arbeidet med å avskaffe og forby atomvåpen.
 • Utenriksministeren som var motstander av atomvåpen. Kommentar av Therese Sollien i Aftenposten 12.10.2017
  Børge Brende uttalte seg på vegne av Røde Kors da han tok til orde for atomvåpenforbud i 2010. Det skulle tatt seg ut om han sa det samme i dag.
 • Børge Brende ba den rødgrønne regjeringen gå inn for et atomvåpenforbud. NRK Nyheter 11.10.2017
  Som generalsekretær i Norges Røde Kors var Børge Brende en pådriver for å få til et forbud mot atomvåpen. Som utenriksminister sju år senere, kaller han forbudet for en blindvei.
 • Tja til atomvåpen. Kommentar av Hege Ulstein i Dagsavisen (nye meninger) 11.10.2017
  I går fremmet SV et forslag om å be regjeringen utrede hva en ratifikasjon av forbudet kan innebære. Om det gjorde vondt å se Erna Solberg kommentere fredsprisen, er det ingenting mot hvordan det er å høre Ap-leder Jonas Gahr Støre vri seg når han skal forsøke å beskrive Aps ugjennomtrengelige holdning til atomforbudet. Ap har selv sagt at de tapte valget fordi de var utydelige. Da skulle man kanskje tro at svaret var å bli tydeligere. Det er det visst ikke. 
 • Fredspris og forslag i Stortinget mot atomvåpen. Ukeavisen Ledelse 11.10.2017
  I går ble det fremmet et forslag i Stortinget om at Norge skal utrede muligheten for å signere FN-avtalen om et forbud mot atomvåpen. Organisasjonen Nei til atomvåpen ser nye muligheter etter at ICAN fikk fredsprisen.
 • Kvinnekamp mot atomvåpen. Vårt Land 11.10.2017
  Kampen mot atomvåpen var først og fremst en kamp som kvinner kjempet, ­mener sokneprest og mangeårig fredsaktivist.
 • Hvorfor vil dere ikke støtte fredsprisvinneren?Kommentar av Saima Naz Akhtar (leder i Norske leger mot atomvåpen – partnerorganisasjon til ICAN) i Bergens Tidende 10.10.2017
  Fredsprisen har i år fungert etter hensikten. Den har åpnet for diskusjoner både nasjonalt og internasjonalt til hvordan man skal oppnå en mer fredelig verden, med færre inhumane våpen og få ned spenningsnivået mellom stater. Her i Norge blir det spennende å se hvorvidt prisen vil bevege det så langt steile standpunktet regjeringen har tatt til forbudet.
 • Norsk atompolitikk i strid med internasjonal rett. Kommentar av Fredrik S. Heffermehl (jurist og redaktør av nobelwill.org) i Dagbladet 09.10.2017
  Det er all grunn til å gratulere Nobelkomiteen med årets tildeling, midt i kjernen av prisens idé om nedrustning som essensielt for å sikre varig fred.
 • Ap vil forby atomvåpen, men vil ikke signere FN-forbud. NRK Nyheter 09.10.2017
  – Bra, svarer utenriksminister Børge Brende (H), som bekrefter at Norge har vært i dialog med USA om atomvåpenforbud.
 • Ap støtter ikke SVs forslag om signering av traktat om atomvåpenforbud. Dagsavisen (NTB) 09.10.2017
  Støre kritiserer måten forslaget er lagt frem på: - Det er ikke den måten vi driver utenrikspolitikk på.
 • Fredsprismottageren til VG: – Norge må signere forbudet mot atomvåpen!VG 07.10.2017
  Norge må ta en lederrolle i NATO i kampen mot atomvåpen, sier ICAN-direktør og fredsprismottager Beatrice Fihn til VG.
 • Fredsprisen uttrykker frykten i vår tid. Kommentar av Einar Hagvaag i Dagbladet 07.10.2017
  Å gi Nobels fredspris til kampen for et forbud mot atomvåpen er naturligvis et spark både til verdens atommakter og til de landene som ikke vil undertegne FN-traktaten om forbud mot atomvåpen, deriblant Norge.
 • Fredsprisen gikk til nedrustningsarbeid Norge valgte å boikotte. Aftenposten 07.10.2017
  ICAN Norge måtte si opp fem av sine syv ansatte etter at norske myndigheter kuttet pengestøtten i 2015. I dag ble nedrustningsarbeidet hedret med Nobels fredspris.
 • Traust og idealistisk fredspris. Kommentar av Frank Rossavik i Aftenposten 07.10.2017
  Nobelkomiteen har gjort et trygt valg, men det er ikke uten kraft. Norges regjering vil ikke like det.
 • – Skjebnens ironi at ICAN får prisen i Norge, som ikke undertegnet atomvåpenforbudet. Dagsavisen 07.10.2017
  Nobelprisen sender et kraftig signal til den norske regjeringen, sier filmskaper Erling Borgen.
 • ICAN Norge: – Håper prisen vil legge press på regjeringen. Dagsavisen (NTB) 07.10.2017
  ICAN Norge håper den norske regjeringen vil lytte grundig til Nobelkomiteens begrunnelse og revurdere Norges holdning til FN-forbudet mot atomvåpen.
 • Fredspris med sprengkraft. Lederkommentar i VG 07.10.2017
  Ved å gi årets fredspris til Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) demonstrerer Nobelkomiteen for all verden sin uavhengighet i forhold til norske myndigheter.
 • – En helt riktig fredspris. Lederkommentar i Stavanger Aftenblad 07.10.2017
  I en tid hvor atomtrusselen er mer alvorlig enn på mange tiår, er fredsprisen til en organisasjon som kjemper for en verden uten atomvåpen helt riktig.
 • Atom-ånden er alt ute av flasken. Kommentar av Morten Langfeldt Dahlback i Bergens Tidende 07.10.2017
  Fredsprisen til forkjempere for forbud mot atomvåpen er symbolsk.
 • En uavhengig pris. Lederkommentar i Nationen 07.10.2017
  Nobels fredspris til den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen er frisk og uavhengig. Men nobelkomiteen kunne vært friskere.
 • - Fredsprisen er en kritikk av Norge, Nato og atommaktene. Dagbladet 07.10.2017
  Årets fredspris er et spark til de land som ikke vil undertegne FN-traktaten om forbud mot atomvåpen, blant dem Norge, mener ekspertene.
 • Forsker om fredsprisen: – Modig av Nobelkomiteen. Dagens Næringsliv 07.10.2017
  Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) er årets vinner av Nobels fredspris.
 • - Trudde det var ein tulle-telefon. NRK Nyheter 07.10.2017
  – Det kom som eit sjokk på oss då vi fekk telefonen klokka 10.50 i dag. Vi hoppa og dansa, jubla og gret. Det var ein spesiell augneblink, seier Grete Østern, som var til stades på ICAN-hovudkvarteret i Genève i føremiddag.
 • – Norsk deltakelse i atomvåpenforbud løftes inn i regjeringsforhandlingene. ABC Nyheter 07.10.2017
  Venstre, Sp og SV krever at Norge igjen går i spissen for atomvåpenforbud i FN. ICAN-partner Unge Venstre varsler at spørsmålet blir viktig i Venstres regjeringsforhandlinger.
 • Solhjell nominerte ICAN: Kaller fredsprisen et spark bak til regjeringen. VG 07.10.2017
  Regjeringen får kritikk for å ha stått utenfor forhandlingene om FNs atomavtale etter at fredsprisvinneren ble kjent.
 • Atomvåpenforbud er Erna Solbergs største utenrikspolitiske hodepine. Kommentar av Magnus Nystrand (tidligere leder av ICAN Norge og aktiv i Oslo Arbeiderparti) i Dagbladet 07.10.2017
  Fredsprisvinnerens kampsak har plaget Børge Brende i årevis. Nå er det statsministerens tur.
 • Delte meninger internasjonalt om årets fredspris. Aftenposten (NTB) 07.10.2017
  Mange hyller Nobelkomiteens beslutning om å gi årets fredspris til ICAN, men i NATO-hovedkvarteret og Kreml jubles det ikke.
 • Bør være en kraftig vekker. Lederkommentar i Dagsavisen (nye meninger) 07.10.2017
  Erna Solberg bør ikke nøye seg med kun å gratulere nobelprisvinneren.
 • Går mot Norges linje. Klassekampen 07.10.2017
  Den internasjonale kampanjen mot atomvåpen får Nobels fredspris for kampen for et atomvåpenforbud i FN. Norge stemte mot forbudet.
 • Ap sier nei til å tvinge gjennom et atomvåpen-forbud. VG 07.10.2017
  Ap vil ikke tvinge regjeringen til å underskrive et forbud mot atomvåpen. SV sier det er et uklokt og helt uforståelig prinsipp.
 • Kampen mot atomvåpen. Lederkommentar i Dagbladet 07.10.2017
  Joda, det nytter. Verden har klart å forby biologiske og kjemiske våpen, klasevåpen og landminer. Derfor er det også mulig å gjøre verden fri for de farligste våpnene som nå finnes, nemlig kjernefysiske våpen. Nobels Fredspris for i år minner oss om dette. Ved å gi prisen til Den Internasjonale Kampanjen for Forbud mot Atomvåpen (ICAN) har Nobelkomiteen oppmuntret dette arbeidet som drives av mennesker over hele verden for å gjøre verden tryggere.
 • Ambisjonen Norge ga opp. Vårt Land 07.10.2017
  Norske myndigheter var helt i teten internasjonalt i kampen som presset fram globalt forbud mot landminer og deretter klasevåpen. Ambisjonen forsvant for atomvåpen.
 • Lysbakken vil ha atomvåpenopprør mot regjeringen. Utfordrer Støre. Dagbladet 07.10.2017
  - En håpløs posisjon, både politisk og moralsk, sier SV-lederen om Norges nei til et atomvåpenforbud.
 • Fredsprisens oppside. Kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 07.10.2017
  At Nobelkomiteen går mot den norske regjeringen, kan være en fordel for Norge.
 • Ber Ap snu om atomvåpen. Dagsavisen 07.10.2017
  Ap må sikre at Norge gjør helomvending og slutter seg til atomvåpenforbudet, krever SV-leder.
 • Nobelkomiteens leder: - Dypt uenig med Brende. Dagsavisen 07.10.2017
  Utenriksminister Børge Brende (H) har kalt tilhengere av atomvåpenforbud populistisk og et spill for galleriet. – Jeg er dypt uenig, sier Nobelkomiteens leder.
 • 2013: Tok initiativ til kamp mot atomvåpen 2017: Kritiserer FNs atomvåpenforbud. NRK Nyheter 07.10.2017
  Før Jens Stoltenberg ble øverste leder for forsvarsalliansen Nato, tok han initiativ til å starte arbeidet som i sommer endte i FN-traktaten om atomvåpenforbud. Nå kritiserer han forbudet han selv løsnet startskuddet for.
 • Norsk professor nominerte vinneren: – Jeg er imponert over arbeidet deres. NRK Nyheter 07.10.2017
  En norsk professor i medisin er blant dem som nominerte vinneren av årets fredspris. Han tror prisen vil skape debatt.
 • Grande: Ap dobbeltkommuniserer om atomvåpen. NRK Nyheter 07.10.2017
  Arbeiderpartiet er for et atomvåpenforbud på sikt, men vil ikke instruere regjeringen om å jobbe for et forbud. Venstre-leder Trine Skei Grande mener Ap må velge hva partiet egentlig er for.
 • – FN-traktaten mot atomvåpen er eit slag i lufta. NRK Nyheter 07.10.2017
  – Eit forbod mot atomvåpen er ein blindveg og eit slag i lufta, så lenge atomvåpenmaktene ikkje er med, seier utanriksminister Børge Brende (H).
 • USA: Tror ikke atomforbud gjør verden sikrere. Aftenposten 07.10.2017
  Et forbud mot atomvåpen vil ikke styrke noen lands sikkerhet, mener USA.
 • Mens dommedagsklokken tikker. Kommentar av Per Olav Ødegård iVG 07.10.2017
  Det er lett å dele visjonen om en verden uten atomvåpen. Traktater kan vedtas. Det viser seg bare særdeles krevende å få til reell nedrustning.
 • Slik forsøkte USA å skremme land fra å støtte atomvåpenforbudet. NRK Nyheter 07.10.2017
  Les det hemmelige dokumentet USA sendte ut til sine allierte for å forsøke å motarbeide atomvåpenforbudet som ble vedtatt i FN, og som var utløsende for årets fredspristildeling.
 • Overlevende fra Hiroshima og Nagasaki vil samarbeide med Nobel-vinnerne. NRK nyheter 07.10.2017
  – Vi er henrykt over at ICAN har fått Nobels fredspris for 2017. Det sier overlevende etter atombombene som falt over Hiroshima og Nagasaki i 1945. De ønsker å samarbeide med Nobel-vinnerne i kampen mot atomvåpen.
 • Noble penger i skitten business. Kommentar av Anja Bakken Riise (FIVH) i Dagsavisen (nye meninger) 07.10.2017
  Undersøkelser fra Framtiden i våre hender viser at Nobelstiftelsen er investert i kull og olje, i selskaper som driver i strid med en bærekraftig utvikling. I tillegg er stiftelsens penger høyst sannsynlig investert i selskaper som produserer kjernevåpen og klasevåpen. Vi snakker her om de samme pengene som nå blir gitt til ICAN for deres arbeid med å påpeke nettopp de katastrofale humanitære konsekvensene av bruk av atomvåpen.
 • Norge feiger ut. Kommentar av Thea Katrin Mjelstad (ICAN) i Dagbladet 07.07.2017
  FN-forhandlingene om et internasjonalt forbud mot atomvåpen går mot slutten. Norge har valgt å stille seg på utsiden.
 • Atomvåpenforbudet vil forandre verden. Kronikk av Anne Marte Skaland (ICAN Norge) i Dagsavisen (nye meninger) 04.07.2017
  Den Internasjonale Røde Kors-komiteen har omtalt forbudet mot atomvåpen som en uunnværlig byggestein for å oppnå en atomvåpenfri verden. 7. juli kan det være klart.
 • Et nytt kapittel i atomvåpenhistorien. Kommentar av Anne Marte Skaland (ICAN) i Dagsavisen (nye meninger) 03.04.2017
  Tro det eller ei, forrige mandag protesterte USAs FN-ambassadør Nikki Haley mot FNs forhandlinger om et forbud mot atomvåpen.
 • Norges tomme plass. Kommentar av Thea Katrin Mjelstad (ICAN - Den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen) i Bergens Tidende 03.04.2017
  Børge Brende har gjennom hele prosessen frem til dagens forhandlinger gjemt seg bak et svakt argument: at Norge ikke kan delta grunnet Nato.
 • Pinlig oppførsel i FN. Kommentar av Thea Katrin Mjelstad (ICAN) i Bergens Tidende 25.10.2016
  «Fredsnasjonen Norge» er nå for verdens verste masseødeleggelsesvåpen.
 • Gjelder ikke demokratiet i utenrikspolitikken? Kommentar av Anne Marte Skaland (ICAN) på NRK ytring 24.10.2016
  Stortinget har bedt regjeringen om å arbeide for et forbud mot atomvåpen, men det ser ikke regjeringen ut til å bry seg om.
 • Trump, Tyrkia og atomvåpen. Kommentar av Anne Marte Skaland (ICAN) i Dagsavisen (nye meninger) 11.08.2016
  Et forbud mot atomvåpen er kjeppen som trengs for å stanse den destruktive utviklingen.

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Regjeringen om arbeidet for en atomvåpenfri verden:

Det er en lang linje i norsk og alliert politikk at troverdig avskrekking kombineres med vilje til nedrustning og rustningskontroll. Det øker vår kollektive sikkerhet.

Regjeringen legger til grunn det enstemmige vedtaket fra Stortinget 26. april 2016:

«Stortinget ber Regjeringen arbeide aktivt for en verden fri for atomvåpen og bidra til gjennomføring av Ikkespredningsavtalens (NPT) forpliktelser, innta en aktiv rolle som pådriver for ikke-spredning og for nedrustning med sikte på en balansert, gjensidig, irreversibel og verifiserbar avskaffelse av atomvåpen, og på dette grunnlaget arbeide langsiktig for et rettslig bindende rammeverk for å sikre dette målet.»

I arbeidet med nedrustning søker Norge konstruktive løsninger og kompromisser for å samle flest mulig stater bak en aktiv nedrustningspolitikk. Norges lederrolle for verifikasjon av nedrustning er ett eksempel på dette. Regjeringen vil fortsette innsatsen og støtte effektive tiltak for nedrustning.

Norge har derimot sagt nei til et internasjonalt forbud mot kjernevåpen nå. Et forbud uten tilslutning fra kjernevåpenstatene, og som går utenom allerede etablerte nedrustningsregimer, vil ikke styrke etterlevelsen av allerede eksisterende gjeldende folkerettslige forpliktelser og nedrustningsregimer. Vedtaket er mer utfyllende omtalt under pkt. 8.1 «Fremme norsk sikkerhet» under programområde 02 Utenriksforvaltning.

Det nye sikkerhetspolitiske landskapet gjør at også nedrustningsarbeidet stilles overfor nye utfordringer. Det er viktig at vi møter disse i samarbeid med våre allierte og unngår at NPT svekkes.

Arbeidet med å hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen må fortsette med uforminsket styrke. Regjeringen vil videreføre støtten til IAEAs kritiske innsats for ikke-spredning. På nedrustningsfeltet er det viktig å fokusere på tiltak som kan gi reelle resultater. Norge har siden 2007 samarbeidet med Storbritannia om utvikling av metoder for å bekrefte destruksjon av kjernefysiske stridshoder. Et slikt samarbeid mellom en kjernevåpenstat og en ikke-kjernevåpenstat er enestående, noe som nå har banet vei for et større internasjonalt partnerskap for verifikasjon av nedrustning. Troverdig verifikasjon skaper tillit og legger grunnlaget for fremtidige nedrustningsavtaler.

Norge har engasjert seg særskilt for å fase ut bruk av materiale som også kan brukes i masseødeleggelsesvåpen. Foruten aktivt engasjement i Ikke-spredningsavtalen, Biologivåpenkonvensjonen og Kjemivåpenkonvensjonen, er det viktig å bidra til gjennomføring av FNs sikkerhetsrådsresolusjoner mot spredning av masseødeleggelsesvåpen.

Nord-Koreas gjentatte prøvesprengninger og missiltester er helt uakseptable og Norge har sluttet seg til de internasjonale fordømmelsene. Nord-Koreas handlinger illustrerer at det er tvingende nødvendig at Prøvestansavtalen (CTBT) trer i kraft så snart som mulig. Samtidig illustrerer disse handlingene også de alvorlige utfordringene med å få avskaffet kjernevåpen.

Utdrag fra statsbudsjettet for 2018 (UD)