Ny Verdensbank-strategi for utvikling av privat sektor rammer de fattige?

En ny strategi for utvikling av privat sektor (PSD) skal behandles av styret i Verdensbanken 26. februar. Strategien kan framskynde en privatisering av tjenester innen bl.a. helse, utdanning og vann, på en måte som kan undergrave de fattige landenes "eierskap" til egen utvikling og ramme de fattigste hardt. Det mener organisasjonene Globalization Challenge Initiative (GCI) og katolske Center of Concern (CoC) i USA.

I et brev til styret i Verdensbanken oppfordrer de to organisasjonene til at behandlingen av strategien utsettes til Verdensbanken har undersøkt nærmere hvordan strategien kan gripe inn i forhandlinger i Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Verdensbankens utkast til strategi for utvikling av privat sektor (PSD) er lagt ut på Verdensbankens nettsted (klikk bildet t.v.). Her kan du også fortelle Verdensbanken hva du synes om strategien.

Grunnleggende tjenester

GCI og CoC frykter at PSD-strategien vil 1) utsette grunnleggende tjenester, som utdanning og helse, for regelverket i GATS-avtalen (se WTO Tema ark 7: GATS - tjenesteavtalen i WTO eller Temasider om WTO: generalavtalen om handel med tjenester ), 2) tvinge fram bruk at bistandsmidler til å subsidiere private tjenesteytere, 3) svekke utviklingslandenes reguleringsmuligheter og 4) svekke utviklingslandenes forhandlingsposisjon innenfor WTO.

PSD og GATS

PSD-strategien vil kunne tvinge utviklingsland til å utsette grunnleggende tjenester, som helse og utdanning, for regelverket i GATS, d.v.s. for privatisering og konkurranse. Siden forhandlingene om videre liberalisering av handel med tjenester startet i 2000 (se WTO | Services - gateway page ) har man forsøkt å utvide antall tjenestesektorer som omfattes av GATS. Kritikere frykter at GATS vil kunne tvinge medlemslandene i WTO til å privatisere og liberalisere tjenester som hittil har vært offentlige, slik som helse og utdanning. PSD-strategien oppfordrer til å framskaffe grunnleggende tjenester på kommersiell basis, som innebærer at prisene skal dekke de faktiske kostnadene, samtidig som den oppmuntrer til konkurranse blant tjenesteytere.

PSD-strategien oppfordrer til utvikling av prinsipper for regulering, spesielt for infrastruktur i 2002. Nye prinsipper bør imidlertid ikke foregripe GATS-forhandlingene, som vil ha (men ikke definerer) "minst byrdefulle" reguleringer for tjenester nasjonalt, mener GCI og CoC, som oppfordrer Verdenbanken til å unngå utvikling av prinsipper i utviklingsland som begrenser regjeringenes fleksibilitet i GATS-forhandlingene. De peker på at det er viktig ta utviklingslandene ikke undergraver sin forhandlingsstyrke i slike spørsmål.

Investeringer

PSD-strategien foreslår utvikling av "minimumsstandarder for investeringer" gjennom en ny "generasjon" strukturtilpasningslån. GCI og CoC går imot dette av flere grunner, bl.a. fordi dette er spørsmål som nå forhandles innenfor WTO (se WTO Tema ark 5: Investeringsreglar i WTO, ein ny MAI-avtale? ) og at utviklingslandenes forhandlingsposisjon på dette området bli svekket i WTO dersom de samtidig tvinges til å iversette standarder gjennom strukturtilpasningslån fra Verdensbanken.

Nasjonalt eierskap og kontroll?

I sitt brev til Verdensbanken viser GCI og CoC til at Verdensbanken ofte framhever betydning av nasjonalt eierskap og kontroll med utviklingsprosessen. Dette legges det særlig vekt på i forbindelse med PRSP-prosessen for reduksjon av fattigdom initiert av Verdensbankens og IMF. GCI og CoC påpeker at Verdensbanken - ved å iverksette PSD-strategien - vil kunne hindre utviklingslandenes mulighet til selv a) å avgjøre i hvilke sektorer de ønsker å opprettholde avgjørende kontroll, b) å sette reguleringsstandarder for disse sektorene og c) å avgjøre om offentlige eller private tjenesteytere skal subsidieres.


Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.