- Globaliseringen må ta hensyn til menneskerettighetene

- Det trengs en ny etikk for å få den økonomiske globaliseringen til å overholde de kravene menneskerettighetene setter, sa FNs høykommissær for menneskerettigheter, Mary Robinson, i en forelesning i Tyskland tidligere denne uken. Hun viste til protestene mot G8, WTO, EU og andre toppmøter som bevis for økende frustrasjon og desillusjonering.

I foredraget, som i forkortet versjon ble trykket i Irish Times tirsdag ( - Globalisation has to take human rights into account ), sa Robinson bl.a. at:

Tiden har kommet for å knytte sammen menneskerettigheter med etikk og globalisering. Likevel er det en skremmende oppgave. Hver dag bringer nye bevis for det uakseptable skillet i vår verden: den ubehagelige statistikken om millioner av mennesker som lever i ekstrem fattigdom og vedvarende konflikt.

WTO og menneskerettigheter

I sitt foredrag tok Robinson blant annet opp forholdet mellom menneskerettigheter og liberaliseringen av handel gjennom Verdens handelsorganisasjon (WTO), som bl.a. ble drøftet i FNs underkommisjon for menneskerettigheter sist høst (se WTO-regler i strid med menneskerettighetene? , Aktuelt 22.8.01). Robinson mener det er behov for at globaliseringen blir " en økonomisk prosess som underlegges moralske og etiske overveielser og respekterer internasjonale, juridiske standarder og prinsipper" . Hun viser blant annet til at "mens WTO-avtalene utgjør et juridisk rammeverk for for de økonomiske sidene ved liberaliseringen av handel, så balanseres disse ved at standarder for menneskerettigheter tilbyr et juridisk rammeverk for de etiske og sosiale dimensjonene ved liberalisering av handel" .

I følge Robinson innebærer dette at vi må svare på følgende spørsmål:

  • Er handel virkelig fri og rettferdig? Utviklingslandene har gjennom årene hørt mange lovnader, men alt for ofte erfart at de i praksis blir nektet adgang til markeder der de har komparative fortrinn.
  • Omfatter intellektuelle eiendomsrettigheter urfolks og lokalsamfunns kulturelle rettigheter?
  • Bidrar intellektuelle eiendomsrettigheter til å sikre tilgang til medisiner på WHOs liste over nødvendige legemidler?

- Oppfølging, oppfølging, oppfølging

- Når jeg leser FNs tusenårserklæring på nytt, og vurderer den i lys av 11. september, blir jeg slått av at faktum at vi ikke har behov for flere løfter og forpliktelser, sier Robinson, som mener at vi trenger noe atskillig mer prosaisk: oppfølging, oppfølging, oppfølging. - Neste fase, sier hun, må dreie seg om å holde de løfter som allerede er gitt.

Aktuelle nettressurser:

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.