- Stans våpeneksport til diktaturer!

Når Stortinget i morgen diskuterer Våpeneksportmeldingen for 2017 skjer det i skyggen av vedvarende brutal krig i Jemen, samt drapet på Jamal Khashoggi sist høst, som førte til innstramminger i eksporten til Saudi-Arabia. På lørdag mobiliserte Changemaker, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, en rekke politiske ungdomsorganisasjoner og andre foran Stortinget med et klart krav til våre stortingspolitikere: Stans våpeneksporten til diktaturer! Changemaker frykter at Norge er i ferd med å gjøre seg avhengig av eksport til autoritære regimer og Dagbladet mener "Norge er blitt en kynisk dobbeltmoralist".

Stans våpeneksport til diktaturer - 2.jpg

Norges eksport av krigsmateriell har vært omstridt i en årrekke og var også ett av temaene som ble løftet fram i utredningen "Samstemt for utvikling?" i 2008.

Temaet settes hvert år på dagsorden gjennom Stortingets behandling av regjeringens årlige Våpeneksportmelding - om eksport av forsvarsmateriell fra Norge, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid. Da Stortinget under behandling av Våpeneksportmeldingen for 2010 ikke ville ta avstand fra eksport til arabiske diktaturer kommenterte daværende generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne-Marie Helland, det slik overfor Aftenposten:

"Totalt uforståelig."

For det folkevalgte flertallet på Stortinget er det imidlertid langt fra uforståelig. I slutten av juni la UD fram Våpeneksportmeldingen for 2017 - Meld. St. 19 (2017-2018) - som skal sluttebehandles i Stortinget i morgen. I sin innstilling til meldingen forklarer en samlet utenriks- og forsvarskomité hvorfor Norge driver med våpeneksport:

"Komiteen ser det som viktig at Noreg skal ha ein eigen forsvarsindustri, både av omsyn til beredskap for vårt eige forsvar og for eksportinntekter. Komiteen vil også understreke at produksjon og eksport av forsvarsmateriell står for ei stor verdiskaping i Noreg og medverkar til forsking og utvikling av teknologi som også kan brukast sivilt. Komiteen viser til at mange av bedriftene er lokalisert i dei same områda, men at det finst underleverandørar i nær alle fylka. For desse bedriftene er produksjon av forsvarsmateriell avgjerande for næringsutvikling og arbeidsplassar lokalt. Komiteen vil peike på viktigheita av at norsk forsvarsindustri kan drive eksportverksemd basert på føreseielege og langsiktige rammevilkår."

Den samme komiteen mener samtidig at:

"... det er viktig at Noreg praktiserer eit strengt eksportkontrollregelverk. Våpen og ammunisjon skal ikkje seljast til land der det er krig eller krig truar, eller til land der det er påvist alvorlege brot på menneskerettane."

Interessemotsetninger

Interessemotsetninger på dette feltet har heller ikke det siste året gått upåaktet hen. Det skyldes bl.a. at Changemaker, som i en årrekke har engasjert seg i norsk våpeneksport, i september la fram rapporten "Våpensalg i grenseland - Mellom strategiske, humanitære og økonomiske ideal". I følge organisasjonen viste rapporten at "Norge er på vei til å gjøre seg avhengig av å selge krigsmateriell til autoritære regimer" og la grunnlaget for Changemakers kampanje for stans av alt krigsmateriell til diktaturer. I tillegg skyldes det særlig to forhold som har fått mye oppmerksomhet i media det siste halvåret: De omfattende humantære konsekvensene av den vedvarende krigen i Jemen og det brutale drapet på den Saudi-Arabiske journalisten Jamal Khashoggi inne på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i oktober. 

I slutten av august la FN-eksperter fram en rapport om mulige krigsforbrytelser i Jemen, der de ba det internasjonale samfunnet om å "la være å selge våpen som kan bli brukt i konflikten". Dette ble fulgt opp i Dagbladet under følgende tittel:

"Norge trosser FN-råd. Fortsetter å selge militærutstyr til Saudi-Arabia." 

Reaksjonene uteble ikke.

- Stopp salg av alt militært materiell, var budskapet til utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i Redd Barnas kampanje sist høst, som de bl.a. begrunnet slik:

"Redd Barna mener det er en skam at Norge støtter den saudi-ledede koalisjonen i krigføringen. Vi krever full stans i alt salg av forsvarsmateriell og strategiske varer landene som kriger i Jemen. Men vi må rope det høyere. Derfor trenger vi din hjelp."

- Norge må reagere kraftig, var kravet fra professor Mads Andenæs (medlem av Norsk PEN) og William Nygaard (leder for Norsk PEN), to av mange som nettopp hadde reagert kraftig etter drapet på Khashoggi i begynnelsen av oktober. De innledet en kronikk i VG i slutten av oktober slik:

"Hva bør Norge gjøre i Khashoggi-saken? Suspendere norsk våpenhandel, svarteliste individene som har ansvar og bidra til internasjonal gransking. Protester og uttalelser til NTB er ikke tilstrekkelig."

- Like forutsigbart som vintermørket, anklages Regjeringen for å sette eksport av forsvarsmateriell foran menneskerettigheter, skriver Christian Tybring-Gjedde (FrP) i en kronikk i Aftenposten i dag. Han utdyper hvorfor han mener det kan forsvares at "Fredsnasjonen Norge" bedriver våpeneksport under følgende tittel:

"Nasjonal forsvarsindustri sikrer den kollektive forsvarsevnen." 

Det underliggende spørsmålet er dette: Hva er Norge villig til å risikere i arbeidet for demokrati og menneskerettigheter globalt, dersom det kan ramme norsk industri, teknologisk innovasjon, arbeidsplasser, eksportinntekter og i siste instans Norges sikkerhet i en krisesituasjon? 

- Krigsindustrien er den nye olja

I 2017 utga Dag Hoel boka "Fred er ei det beste (fra innsiden av den norske ammunisjonsindustrien)", der interessemotsetningene fikk bred omtale i Dagsavisens lørdagsutgave:

"«Bokbombe over ammunisjonsbygda», skrev regionavisa Oppland Arbeiderblad da raufossing Dag Hoel lanserte sin nye bok med den provoserende tittelen «Fred er ei det beste». Boka handler om Raufoss og den norske ammunisjonsindustrien. Noen dager senere fulgte samme avis opp med voldsom skyts mot Hoel og boka, signert avisas Øyvin Søraa. Han mente boka er et angrep på hele Raufoss-samfunnet, og at det var noe fundamentalt galt med hele framstillingen."

- Krigsindustrien er den nye olja, lød tittelen til Hoel i en kommentar i Dagbladet sist høst. Han viste til en uttalelse til VG i den retning fra tidligere statssekretær Roger Ingebrigtsen (Ap) i 2011 og innledet slik:

"Prosjektiler produsert på Raufoss har menneskekropper som endelig adresse. Verktøy for å utslette liv er milliardindustri og internasjonale salg som sikrer arbeidsplasser trumfer all etikk."

- Vi er diktatorens dobbeltmoralske våpenhandler, hadde Dagbladet på lederplass hevdet et par uker tidligere. Begge fikk svar. 

- Tendensiøst om eksport av forsvarsmateriell, mente statssekretær Audun Halvorsen (H) i UD og begrunnet det slik i sitt tilsvar til Dagbladet:

"Dagbladet hevder på lederplass 29. september at det hersker en dobbeltmoral rundt eksport av forsvarsmateriell fra Norge og at profitt går foran hensyn til menneskerettigheter. En slik påstand er i beste fall udokumentert og verste fall bevisst tendensiøs."

- En ensidig karikatur av forsvarsindustrien, mente Endre Lund i Nammo og utdypet det slik i sitt innegg i Dagbladet:

Dag Hoel graver 10. oktober dypt i historiebøkene for å forsette sin paradoksalt nok historieløse karikatur av Nammo og norsk forsvarsindustri. I tillegg til å påstå at norske deler inngår i våpensystemer som brukes til å begå krigsforbrytelser i Jemen, noe som vanskelig kan forstås annerledes enn at han mener disse våpnene med hensikt skal ha blitt brukt til å angripe sivile mål (noe det ikke finnes noen bevis for), så fortsetter han å hevde at hensynet til arbeidsplasser og økonomi alltid går foran i eksportspørsmål.

Kritiske høringsinnspill til Stortingets forsvars- og utenrikskomité

Stortingets utenriks- og forsvarskomite inviterte sivilsamfunnet, våpenindustrien og andre berørte og interesserte parter til åpen høring om våpeneksporten 8. november. Changemakers leder, Embla Regine Mathisen, reagerte i sitt innlegg kraftig på at "eksporten til diktaturer tidoblet seg fra 2016 til 2017" og utdypet det slik:

"Dette er regimer som er villige til å tråkke over lik for å hindre ytringsfriheten. At verdens rikeste land og en fredsnasjon ønsker å styrke slike lands militære kapasitet klarer jeg ikke å fatte."

I sitt innspill til komiteen amodet Forum for Utvikling og Miljø (ForUM) komiteen om å be Regjeringen om å:

 • Stanse eksport av alt norsk militært materiell til stater der militæret og det øvrige sikkerhetsapparatet er instrumentelle i systematiske og alvorlige menneskerettighetsbrudd.
 • Tolke kriterie 2 i UDs retningslinjer for eksportkontroll vedrørende menneskerettighetssituasjonen i mottakerland strengere enn i dag, og sikre at Norge ikke eksporterer militært utstyr til regimer som er ansvarlige for utstrakte menneskerettighetsbrudd.
 • Gi offentligheten økt innsyn i vurderingene rundt innvilgelse av lisenser.

Blant de som uttalte seg kritisk var også Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM), som i sitt innspill til komiteen innledet slik:

"Borgerkrigen i Jemen har aktualisert spørsmålet om norsk våpeneksport. I det følgende drøftes det norske eksportkontrollregelverket og Norges internasjonale forpliktelser sett i forhold til dagens eksportpraksis. Det vises til at regjeringens tolkning av eksportkontroll-regelverket er problematisk med hensyn til de kravene som fremgår av Norges folkerettslige forpliktelser, bl.a. FNs våpenhandel-traktat (ATT). Regjeringen anser at det er tillatt å eksportere våpen til parter i borgerkriger som støtter de lovlige myndighetene. ATT henviser til alle situasjoner som dekkes av internasjonal humanitær rett – et rettssystem som ikke tar hensyn til hvem som har «rett» i en væpnet konflikt."

Føre-var eller etter-snar?

Dagen etter høringen i Stortinget kom følgende kunngjøring fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H):

"Vi har besluttet at det i den nåværende situasjonen ikke skal gis nye lisenser for eksport av forsvarsmateriell eller flerbruksvarer til militær bruk til Saudi-Arabia. Vi stanset behandlingen av nye søknader for noe tid siden i påvente av denne beslutningen. Norge har aldri åpnet for eksport av våpen og ammunisjon til Saudi-Arabia."

- Beslutningen er fattet etter en helhetlig vurdering av den siste tids utvikling i Saudi-Arabia og regionen og den uoversiktlige situasjonen i Jemen, sto det i meldingen fra UD.

- Vi vil gratulere utenriksministeren med en klok avgjørelse og gratulerer også våre medlemsorganisasjoner og andre som har jobbet med oss for dette i flere år, sa daglig leder i ForUM, Borghild Tønnessen-Krokan i en kommentar og Redd Barna kunne sende følgende gladmelding til alle som hadde deltatt i deres kampanje:

"Tusen takk til alle som har engasjert seg, det nytter! Etter at utenriksministeren mottok rundt 1000 mailer fra dere som følge av denne kampanjen annonserte utenriksministeren fredag 10. november at Norge ikke lenger skal godkjenne nye lisenser på eksport av militært utstyr og flerbruksvarer til Saudi-Arabia! Dette er et stort kritt i riktig retning, og sender et viktig signal til den saudi-ledede koalisjonen som kriger i Jemen om at Norge forventer at sivile beskyttes i krigføringen."

I en kronikk i Klassekampen senere i november kalte Dag Hoel det "Etter snar-prinsippet" og spurte:

"Regjeringen stanser nå våpeneksport til Saudi-Arabia. Men hvorfor i all verden var det greit i utgangspunktet?"

Selv om Saudi-Arabia er ledende er de imidlertid ikke den eneste krigførende parten i krigen i Jemen. Den norske regjeringen stanset i fjor vinter salg av A-materiell, som ammunisjon og våpen, til en annen av de krigførende partene, De forente arabiske emirater. Da Stortingets utenriks- og forsvarskomite 30 november i fjor la fram sin innstilling til Våpeneksportmeldingen for 2017 ble det imidlertid klart at det bare var SV som hadde innsigelser mot salg av B-materiell, produkter som ikke regnes som våpen, men som er laget spesielt for militært bruk, til Emiratene. 

- Nå er det jo et føre-var-prinsipp som er lagt til grunn, sa stortingsrepresentant Michael Tetzschner (H) da han et par dager senere møtte Line Hegna i Redd Barna til debatt i Dagsnytt 18 på NRK P2. Tetzschner pekte bl.a. på at:

"Det er (…) ingen, til tross for påstander fra en del NGOer, organisasjoner som følger veldig nøye med – og vi er veldig glad for at organisasjonene følger godt med – men det er ikke verifisert at norske våpen har endt i Jemen og heller ikke B-materiell."

- Norge har lenge sagt at vi har en føre-var-politikk, men det kan man virkelig ikke si, svarte Hegna og utdypet det slik:

"Dette er heller en etter-snar-politikk og man har blitt drevet fra skanse til skanse, kommet med innrømmelser og gjort endringer underveis."

I et skriftlig spørsmål til utenriksministeren 26. november viste SVs Petter Eide til krigen i Jemen og de varslede fredssamtalene i Sverige og spurte:

"Vil utenriksministeren sikre at ikke noe krigsmateriell eksporteres fra Norge til noe krigførende land fra dato etter at fredssamtalene har startet?"

- Jeg er svært bekymret for situasjonen i Jemen, skrev utenriksministeren innledningsvis i sitt svar 3. desember og avsluttet slik:

"Dersom departementet vurderer at det er en uakseptabel risiko for at det aktuelle utstyret kan bli brukt til intern undertrykking, til å begå alvorlige brudd på humanitærretten eller de grunnleggende menneskerettighetene, vil lisens ikke innvilges. Vår «føre-var»-linje medfører stor årvåkenhet bl.a. når det gjelder risiko for bruk i Jemen."

Kritikere av regjeringens linje kunne nok tenkt seg en klarere føre-var-linje og da Changemaker sist lørdag mobiliserte foran Stortinget med krav om stans i våpeneksport til diktaturer begrunnet de det bl.a. slik:

"Regjeringen har vist at de lytter til kritikk, og følger utviklingen i Jemen, ved å stanse salg av våpen til De forente arabiske emirater, og ved å ikke tillate nye lisenser for salg til Saudi Arabia. Dette er en god start, men det er langt fra godt nok!"

Vil moderpartiene lytte til ungdomspartiene?

For 5 år siden sto de daværende lederne for våre politiske ungdomorganisasjoner sammen om et innlegg i Dagsavisen, som de innledet slik:

"I dag skal Stortingsmeldingen om eksport av norsk krigsutstyr fra Norge for 2011 behandles. Forrige gang Stortinget behandlet denne årlige meldingen, ble det avslørt at Norge hadde eksportert krigsutstyr til Gaddafi like før Libya-krigen brøt ut. Debatten om diktatoreksporten førte til at Regjeringen stanset all eksport av krigsutstyr til Libya. Det ser dessverre ut til å ha vært et ensomt tiltak. Årets melding viser at eksporten av krigsutstyr til diktaturer fortsetter. Det er på tide den norske militære støtten til diktaturer stanser."

Innlegget var signert Eskil Pedersen (AUF)Himanshu Gulati (Fremskrittspartiets Ungdom), Elisabeth Løland (Kristelig Folkepartis Ungdom), Sandra Borch (Senterungdommen), Andreas Halse (Sosialistisk Ungdom), Sveinung Rotevatn (Unge Venstre) og Paul Joakim Sandøy (Unge Høyre).

De fleste ungdomspartiene stilte seg også bak kravet om stans i våpeneksporten til diktaturer under markeringen sist lørdag og på fredag innledet Dagsavisen sin forhåndsomtale slik:

"Ungdomspartiene og en rekke organisasjoner vil ha full stans i våpeneksporten til diktaturer. Det vil ikke de store partiene på Stortinget. Hvorfor vil de ikke det?"

Avisa hadde fått svar fra flere "voksne" på Stortinget.

På spørsmål om hvorfor Norge skal eksportere våpen og forsvarsmateriell til diktaturer viste Michael Tetzschner (H) til at Stortinget har vedtatt "verdens strengeste" regelverk for kontroll av våpeneksport.

- Det er bra at mange drives av idealisme og ønsker å begrense norsk eksport av forsvarsmateriell, men det er viktig at disse protestene er basert på kunnskap og at man er innforstått med konsekvensene av eksportstans til enkeltland, sa Christian Tybring-Gjedde (FrP). I følge Dagsavisen mente han at våpenprodusentene vil få problemer om produksjonslandene nekter å levere komponenter til systemer grunnet "politisk eller annen motstand" mot eksport til enkeltland og utdypet det slik:

"Da utvikling og produksjon av avansert forsvarsteknologi er svært kostbart, vil bedriften ikke ha økonomi til å utvikle og produsere komponenter for hjemmemarkedet. Særlig gjelder dette Norge som har et svært begrenset hjemmemarked. Det gjør Norge mer sårbare og helt avhengig av andre land for avskrekking og for forsvar av eget territorium."

Audun Lysbakken (SV) mente at det finnes nok demokratier i verden til at man ikke må være avhengig av diktaturer for å ha en bærekraftig forsvarsindustri og var bekymret for dagens praksis:

"Det verste er at vi risikerer at norsk forsvarsmateriell blir brukt i kriger vi er imot og at befolkningen i autoritære land blir undertrykket."

- Slutt å vær lydig! er oppfordringen fra Ina Libak (leder av AUF) og Marta Hofsøy (internasjonal leder i AUF) et innlegg i Klassekampen i dag, med følgende budskap til ansvarlige politikere i moderpartiene:

"Norsk våpenindustri er hjørnesteinsbedrifter i flere lokalsamfunn. De er sterke på teknologiutvikling og en viktig inntektskilde for staten. Samtidig gjør vi våpenindustrien en bjørnetjeneste hvis vi legger til grunn at en stor del av den norske eksporten skal gå til land i ustabile regioner, med autoritære styresett."

Tolketrøbbel

Martin Kolberg (Ap) pekte, overfor Dagsavisen på fredag, på at Stortinget i 1997 vedtok at demokrati- og menneskerettssituasjonen skal vurderes før forsvarseksport tillates og viste til vanskelige gråsoner:

"I dag er det en lang rekke land Norge ikke eksporterer til nettopp på grunn av hensyn til demokrati og menneskerettigheter. Men én utfordring er at det blant verdens snaut 200 land er vanskelig å trekke opp en klar todeling mellom autoritære og ikke-autoritære. Om vi setter opp en skala med Skandinavia og Nord-Korea i hver sin ende, finnes det en stor gråsone i midten."

Menge trekker dessuten fram at det er uklart hvordan dagens regelverk kan og bør tolkes. Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) var i sin høringsuttalelse til Stortinget i høst kritisk til regjeringens tolkning av regelverket for våpeneksport og utdypet det bl.a. slik:

"Eksportkontrollregelverket er til dels utilgjengelig. Selve loven er en ramme-lov. Forskriften, som er gitt med medhold av loven, gir bl.a. regler om når det kreves lisens for å eksportere forsvarsmateriell, men sier lite om hvilke vurderinger og vilkår som skal føre til lisensnekt."

- Slik regjeringen tolker reglene, kan Norge i prinsippet selge våpen til Assad-regimet i Syria, sa Bjørnar Moxnes (Rødt) til Dagbladet i begynnelsen av desember og varslet at han ville legge fram et forslag til avklaring av regelverket, som han håpet at Stortinget ville behandle i januar. Forslaget ble ønsket velkommen av Mads Harlem, folkerettsjurist og ekspert på krigens folkerett, som kommenterte det bl.a. slik overfor Dagbladet:

"Rødt ønsker nå å utrede forståelsen av hva begrepene «krig» og «borgerkrig» i regjeringens 1959-vedtak faktisk betyr. Det har aldri Stortinget gjort. Slik regjeringen tolker disse begrepene i dag, er det lov å selge våpen til ganske mange land som vi ikke ønsker."

Stortinget må gå eksportpraksisen etter i sømmene, mente også Dag Hoel, som avsluttet et debattinnlegg i Dagbladet i midten av desember slik:

"Om vi kan selge militært materiell til Saudi Arabia mens de fører krig i nabolandet, hvem er det da vi ikke kan selge til? Regjeringen omtaler landene i Midtøsten som «framvoksende markeder» og salgskontoret i Abu Dhabi gir resultater. Kongsberg Gruppen lander milliardkontrakter med Qatar. Når ble disse markedene legitime?"

lederplass på lørdag mente Dagbladet at "Norge er blitt en kynisk dobbeltmoralist" og konkluderte slik:

"Den pågående uthulingen av reglene for våpeneksport bekrefter hvordan Norge er blitt en kynisk dobbelmoralist i spørsmål som gjelder krig og fred. Utad liker Norge å fremstå som en fredsnasjon. På bakrommet inngår vi lukrative kontrakter med krigførende diktaturer. Denne posisjonen er ikke holdbar."

Men hvor politisk holdbar den er gjenstår å se. Changemaker og de øvrige som stilte seg bak markeringen foran Stortinget på lørdag hadde følgende krav:

 • Stanse all eksport av krigsmateriell til autoritære regimer
 • En større grad av åpenhet rundt norsk eksport av krigsmateriell
 • Et strengere regelverk for salg av norsk krigsmateriell

- I utakt med befolkningen

Norske myndigheter er opptatt av norsk våpeneksport skal oppfattes som legitim og i utenriks- og forsvarskomiteens innstilling til Våpeneksportmeldingen for 2017 kan vi lese at:

"Komiteen vil peike på at eit strengt regelverk, open informasjon om eksporten og brei debatt gjennom stortingsmeldinga medverkar til transparens og sikrar legitimiteten til norsk eksport av forsvarsmateriell."

Hvor legitim den er etter vedvarende eksport til tvilsomme regimer gjennom mange år kan det nok likevel stilles spørsmål ved. 

For et år siden gjennomførte Norstat, på oppdrag fra Changemaker og Redd Barna, en undersøkelse som ble slått opp slik i VG:

"Undersøkelse: 6 av 10 nordmenn er mot militærsalg til land som kriger i Jemen - Stortinget lar trolig salget fortsette."

I følge VG ble 1000 nordmenn, halvparten kvinner og halvparten menn, stilt følgende spørsmål: "Synes du at Norge bør selge militært utstyr til landene som kriger i Jemen?" Svarene fordelte seg slik:

 • 63 prosent svarer nei på spørsmålet om Norge bør fortsette å selge militært materiell til disse landene.
 • Kun 12 prosent svarer at salget bør fortsette.
 • 20 prosent svarer at de ikke vet.

- Stortingsflertallet fører eksportkontroll med bind for øynene, sa leder for politikk og samfunn i Redd Barna, Gunvor Knag Fylkesnes, i en kommentar til undersøkelsen.

Det er liten grunn til å tro at legitimiteten til norsk våpeneksport i norsk opinion har blitt styrket siden den gang og SVs Audun Lysbakken hadde trolig sine ord i behold da han overfor Dagsavisen på fredag pekte på at "stortingspolitikerne er i utakt med befolkningen". Det er det kanskje flere på Stortinget som bør ta inn over seg når de i morgen sluttbehandler Våpeneksportmeldingen for 2017? I et innlegg i Klassekampen i dag får de hvertfall følgende oppfordring fra Embla Regine Mathisen i Changemaker:

"I flere år har det blitt gjort forsøk fra partier på Stortinget på å stanse eksport til diktaturer, men regjeringen og Arbeiderpartiet har sikret flertall for å fortsette som før. De samme forsøkene kommer til å bli gjort når Stortinget på tirsdag skal behandle en sak om norsk eksportkontroll. La dette være året flertallet sier at Norge skal slutte å selge krigsmateriell til ikke bare Saudi-Arabia, men alle diktaturer og land i krig."

Aktuelle lenker:

Stortingets behandling av våpeneksportmeldingen - Meld. St. 19 (2017-2018):

Andre saker om våpeneksport i Stortinget den siste tiden:

Regjeringen (Utenriksdepartementet) om militæreksport:

Kommentarer og innspill fra sivilsamfunnet:

Sivilsamfunnskampanjer:

Medieklipp og -debatt (oppdatert per 25.01.2019):

 • Kjemper for at Norge ikke skal selge militært utstyr til land i krig. Dagbladet+ | 25.01.2019
  Selger norsk våpenindustri militært utstyr til land land i krig, der krig truer eller der det er borgerkrig? Helt siden 2015, da en saudi-arabisk ledet koalisjon startet å krige i Jemen, har folkerettsekspert Mads Harlem vært redd for nettopp det. Nå kan KrF være partiet som bidrar til endring i våpeneksport-regelverket. I regjeringsplattformen har KrF fått inn at lovverket skal gjennomgås.
 • Danmark stanser våpeneksport til Emiratene. ABC nyheter (NTB) 17.01.2019
  Danmark har besluttet å stanse våpeneksporten til Emiratene, som er involvert i krigen i Jemen. Samtidig fortsetter Norges militæreksport til føderasjonen.
 • Det er enkelt, UD. Debatt av Embla Regine Mathisen (Changemaker) i Klassekampen 15.01.2019
  I sitt svarinnlegg i Klassekampen 14. januar anklager UD oss for å ikke ta utgangspunkt i det norske regelverket for eksport av krigsmateriell når vi snakker om eksport til diktaturer. Vi har aldri påstått at Norge selger våpen til Saudi-Arabia, men vi har solgt og fortsetter å selge krigsmateriell til dem. Det kommer mye faktafeil fra flere aktører i denne debatten. Changemaker er ikke en av dem.
 • Uetterrettelig fra Changemaker. Debatt av av politisk rådgiver i UD, Bård Ludvig Thorheim (H) i Klassekampen 14.01.2019
  Changemakers leder Embla Regine Mathisen forsøker i Klassekampen 7. januar å gi inntrykk av at det ikke føres streng kontroll med norsk eksport av forsvarsmateriell. Det motsatte er tilfelle. Norsk forsvarsindustri selger ikke, og har ikke solgt, våpen og ammunisjon til Saudi Arabia. Det er ingen holdepunkter for å si at norsk forsvarsmateriell er blitt brukt i Jemen. 
 • Norske realiteter. Lederkommentar i Morgenbladet 11.01.2019
  Slik man på klimafeltet har en målsetting om gradvise utslippskutt, kan man for våpenindustrien bli mer restriktiv i utdelingen av eksportlisenser, og dessuten legge mer ressurser i arbeidet med å utvikle internasjonale regelverk som begrenser den globale våpenhandelen. En årlig rapport som dokumenterer dedikert innsats eller konkrete resultater, hører naturlig med. Men fri oss fra det evinnelige gnålet om høye norske moralske standarder. Målt per capita er Norge helt i verdenstoppen både når det gjelder klimaødeleggelser og våpeneksport. Slik er realitetene.
 • Regjeringen må rette pekefingeren mot Saudi-Arabia. Kommentar av Audun Lysbakken (SV) i VG (meninger) | 10.01.2019
  Vi kan starte med å kreve løslatelse alle samvittighetsfanger i Saudi-Arabis, inkludert kvinneaktivister. Vi kan kreve en uavhengig FN-gransking av drapet på Khashoggi. Og vi kan stanse all eksport av alt forsvarsmateriell til Saudi-Arabia og de andre landene som kriger i Jemen, ikke bare nye avtaler. I tillegg kan vi kan gå gjennom alle investeringer oljefondet har i Saudi-Arabia, for å sikre at de er i tråd med det etiske rammeverket og ikke bryter menneskerettighetene.
 • Realpolitikk rår (våpeneksport). Lederkommentar i Vårt Land (verdidebatt) | 10.01.2019
  Solberg-regjeringen fikk kritikk da den årlige meldingen om norsk eksport av våpen og militært materiell ble behandlet i Stortinget. For inntil nylig kunne den Saudi-Arabia-ledede koalisjonen som kriger mot opprørene i Jemen kjøpe norskproduserte militært materiell. Det var først i november at regjeringen bestemte at det heller ikke skal gis nye lisenser for eksport av forsvarsrelatert utstyr, såkalt B-materiell til Saudi-Arabia. Da hadde presset fra partier, hjelpeorganisasjoner og trossamfunn vært kraftige.
 • Et bilde som ikke stemmer med virkeligheten. Kommentar av Endre Lunde (Nammo) i Dagsavisen (nye meninger) | 10.01.2019
  Denne uka har Stortinget behandlet meldingen om norsk eksport av forsvarsmateriell, og igjen har denne gitt grobunn for debatt. En av de sentrale påstandene i år, fremmet blant i NRK, Dagsavisen, Dagbladet og andre, har vært at norsk forsvarsindustri er i ferd med å gjøre seg stadig mer avhengig av eksport til autoritære regimer, noe som er en «skummel» utvikling. Det er bare ett problem med denne påstanden: den er ikke riktig. Med få unntak er trenden faktisk motsatt – det er de tradisjonelle markedene i EU og NATO som blir stadig viktigere.
 • Søreide: – Norske våpen ikke bekreftet i Jemen. VG 09.01.2019
  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier de har sjekket påstander om at norskproduserte våpen er blitt brukt i krigen i Jemen - og at det ikke kunne bekreftes.
 • Opposisjonen raser mot eksport av våpen til Jemen-krigen. Aftenposten (NTB) 09.01.2019
  Regjeringen må tåle krass kritikk for ikke å ha stanset eksporten av våpen og forsvarsmateriell til landene som kriger i Jemen.
 • Våpeneksport: – Må sette klarere rammer. Dagsavisen 09.01.2019
  – Det er bare tull at Norge har verdens strengeste regelverk for våpeneksport, sier Mads Harlem, ekspert på folkerett.
 • Stans våpensalget til Jemen. Kronikk av Tamer Kirolos (landdirektør for Redd Barna i Jemen) på NRK ytring 08.01.2019
  Jemens barn lever i verdens verste humanitære krise. På jobb for Redd Barna i Jemen ser jeg daglig hvordan de lider. For å få slutt på lidelsene, må vi få slutt på konflikten. Derfor er det en skam at det norske stortinget fortsetter å tillate salg av militært materiell til koalisjonen som kriger i landet under Saudi-Arabias ledelse.
 • Redd Barna: En skam med norsk militæreksport til Saudi-koalisjon. Aftenposten (NTB) 08.01.2019
  Redd Barnas landdirektør i Jemen raser mot den norske eksporten av militært materiell til land som kriger i Jemen.
 • Arbeiderpartiet må vise politisk ansvar og solidaritet i våpenpolitikken. Kommentar av Ine Rangønes Libak og Marta Hofsøy (AUF) i Dagsavisen (nye meninger) 08.01.2019
  Arbeiderpartiet har vært lydige mot regjeringas feilslåtte eksportkonflikt altfor lenge. Nå har vi muligheten til å endre på det, og da må Arbeiderpartiet gå foran som et parti som tar menneskerettigheter og demokratiske verdier på alvor, og som viser at vi fortsatt er solidariske med de som blir undertrykt i verden.
 • Erna om kontroversielt India-samarbeid: – Voldsomt voksende marked med store muligheter (våpeneksport). NRK nyheter 07.01.2019
  Statsminister Erna Solberg (H) er på offisielt besøk i India med den nest største norske næringslivsdelegasjonen i utlandet noensinne. På besøkets første dag, ble det undertegnet 15 avtaler med norsk næringsliv.
 • Nei, Norge er ikke «verdens strengeste». Kommentar av Embla Regine Mathisen (Changemaker) i Klassekampen 07.01.2019
  I flere år har det blitt gjort forsøk fra partier på Stortinget på å stanse eksport til diktaturer, men regjeringen og Arbeiderpartiet har sikret flertall for å fortsette som før. De samme forsøkene kommer til å bli gjort når Stortinget på tirsdag skal behandle en sak om norsk eksportkontroll. La dette være året flertallet sier at Norge skal slutte å selge krigsmateriell til ikke bare Saudi-Arabia, men alle diktaturer og land i krig.
 • Slutt å være lydig! Kommentar av Ina Libak (leder av AUF) og Marta Hofsøy (internasjonal leder i AUF) i Klassekampen 07.01.2019
  Norsk våpenindustri er hjørnesteinsbedrifter i flere lokalsamfunn. De er sterke på teknologiutvikling og en viktig inntektskilde for staten. Samtidig gjør vi våpenindustrien en bjørnetjeneste hvis vi legger til grunn at en stor del av den norske eksporten skal gå til land i ustabile regioner, med autoritære styresett.
 • Nasjonal forsvarsindustri sikrer den kollektive forsvarsevnen. Kronikk av Christian Tybring-Gjedde (FrP) i Aftenposten 07.01.2019
  Kan det rettferdiggjøres at «fredsnasjonen Norge» bedriver våpeneksport? Ja. Stortinget behandler førstkommende onsdag den årlige stortingsmeldingen om eksport av forsvarsmateriell, eller krigsmateriell som opposisjonen og dens tilhengere i mediene gjerne omtaler det. Og like forutsigbart som vintermørket, anklages Regjeringen for å sette eksport av forsvarsmateriell foran menneskerettigheter.
 • Changemaker misliker India-iver hos norsk våpenindustri. ABC nyheter (NTB) 06.01.2019
  India er storimportør av våpen og militærmateriell og et attraktivt land for norsk forsvarsindustri. Men organisasjonen Changemaker er kritisk.
 • Norge er blitt en kynisk dobbeltmoralist. Lederkommentar i Dagbladet 05.01.2019 Når det gjelder forbudet mot eksport til områder der det foregår krig eller borgerkrig, praktiseres det med et stort unntak. Ifølge regjeringens egen beskrivelse har praksis vært at «stater som intervenerer etter samtykke fra et lands lovlige myndigheter» ikke omfattes av forbudet. Den pågående uthulingen av reglene for våpeneksport bekrefter hvordan Norge er blitt en kynisk dobbelmoralist i spørsmål som gjelder krig og fred. 
 • Norsk våpeneksport. Dagsnytt 18 (NRK P2) 04.01.2019
  Debatt med Embla Regine Mathisen (Changemaker), Christian Tybring-Gjedde (FrP) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV).
 • Derfor forsvarer de store partiene våpensalg til diktaturer. Dagsavisen 04.01.2019
  Ungdomspartiene og en rekke organisasjoner vil ha full stans i våpeneksporten til diktaturer. Det vil ikke de store partiene på Stortinget. Hvorfor vil de ikke det? Tirsdag skal stortingspolitikerne debattere norsk eksport av våpen og forsvarsmateriell på Stortinget. Eksporten fra forsvarsindustrien økte med rundt 50 prosent mellom 2016 og 2017, og diktaturet Oman er nå Norges største våpenkunde. I 2017 solgte Norge også krigsmateriell for 41 millioner kroner til Saudi-Arabia, som leder koalisjonen som kriger i Jemen.
 • Våpen og verdier i Jemen. Kommentar av Hilde Frafjord Johnson (KrF) i Vårt Land (verdidebatt) 18.12.2018
  På nyåret vil Representantenes Hus ha demokratisk flertall. Det er sannsynlig at de også vedtar en resolusjon om stans i krigføringen i Jemen. Da dreier det seg ikke bare om våpeneksporten til Saudi-Arabia, men muligens også sanksjoner. Er Kongressen smart nok, kan de knytte tiltakene til framgang i fredsprosessen. Saudi-Arabias krigføring i Jemen er noe av det Jamal Khashoggi kritiserte sterkest. Paradoksalt nok kan han komme til å få sitt ønske oppfylt, ikke som resultat av hans kritiske penn, men som et resultat av hans grufulle død.
 • Stortinget må gå eksportpraksisen etter i sømmene. Debatt av Dag Hoel (forfatter) i Dagbladet 14.12.2018
  Om vi kan selge militært materiell til Saudi Arabia mens de fører krig i nabolandet, hvem er det da vi ikke kan selge til? Endre Lunde, kommunikasjonsdirektør hos ammunisjonsprodusenten Nammo, hevder den 17.10. at jeg framstiller en ensidig karikatur av forsvarsindustrien.
 • Når Norges regjering bare nølende trekker seg tilbake, er det uttrykk for en dyp og skremmende kynisme. Lederkommentar i Dagbladet 04.12.2018
  Flertallet i Stortingets utenriks- og forsvarskomite krever ikke stans i salg av militært materiell fra Norge til De forente arabiske emirater. Leveranser av såkalt b-materiell kan fortsette selv om Emiratene er en sentral del av den Saudi-ledede koalisjonen som fører krig i Jemen. Det skjer til tross for at Emiratene er det landet i koalisjonen som har flest styrker på bakken i Jemen. SV var eneste parti som stemte mot denne eksporten.
 • Den ynkelige stormakten. Kommentar av Thor Steinhovden (Agenda) i ABC nyheter (meninger) 04.12.2018
  «Amerika først! Verden er et farlig sted!», startet en surrealistisk pressemelding fra Det hvite hus denne uken. Etter tonen å dømme kan man fort se for seg Trump ligge henslengt på sofaen i Det ovale kontor, med Fox & Friends på i bakgrunnen, og diktere pressemeldingen. I tilfelle det var noe tvil om formålet, var meldingen titulert med «President Trump står ved Saudi-Arabia». Erklæringen kom etter halvannen måned med spekulasjoner om Trump-administrasjonen kom til å straffe Saudi-Arabia for drapet på den 59 år gamle saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi.
 • Eksport til Emiratene. Dagsnytt 18 (NRK P2) 30.11.2018
  Debatt med Line Hegna (Redd Barna) og
  Michael Tetzschner (H).
 • Stortinget sier ja til salg av militært materiell til Emiratene. Aftenposten (NTB) 30.11.2018
  Stortingets utenriks- og forsvarskomité krever ikke stans i salg av militært materiell fra Norge til Emiratene, til tross for landets krigføring i Jemen.
 • Senatet åpner for å straffe Saudi-Arabia. ABC nyheter (NTB) 29.11.2018
  Senatet i USA har tatt et viktig steg mot å avslutte militærhjelpen til Saudi-Arabia, som følge av krigen i Jemen og drapet på journalisten Jamal Khashoggi.
 • Hjelpeorganisasjoner krever stans i USAs militærstøtte til Saudi-Arabia. ABC nyheter (NTB) 27.11.2018
  Fem store internasjonale hjelpeorganisasjoner, blant dem Flyktninghjelpen i Norge, ber USA innstille all militærstøtte til Saudi-Arabia.
 • Amerikanske prinsipper til salgs under Donald Trump. Lederkommentar i Dagbladet (meninger) 26.11.2018
  Lederen av den frie verden, som USAs president har likt å kalle seg, er blitt en skruppelløs og kortsiktig forretningsmann. Noen vil hevde at Trump dermed bare er ærligere enn sine forgjengere. Ikke minst når det gjelder det oljesmurte forholdet til Saudi Arabia, hvor amerikanske interesser bekvemt nok sammenfaller med Trump-familiens.
 • Finland stanser våpensalg til Saudi-Arabia. ABC nyheter (NTB) 24.11.2018
  Finlands regjering stanser eksport av våpen til Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater som følge av Jemen-krigen og drapet på journalist Jamal Khashoggi.
 • Redd Barna: 85.000 barn har dødd av underernæring i Jemen. ABC nyheter (NTB) 21.11.2018
  Om lag 85.000 barn under fem år kan ha omkommet som følge av akutt underernæring i løpet av de siste tre årene med krig i Jemen, anslår Redd Barna.
 • Etter snar-prinsippet. Kronikk av Dag Hoel (forfatter) i Klassekampen 20.11.2018
  Regjeringen stanser nå våpeneksport til Saudi-Arabia. Men hvorfor i all verden var det greit i utgangspunktet?
 • Tyskland stanser alt våpensalg til Saudi-Arabia etter Khashoggi-drapet. Aftenposten (NTB) 20.11.2018
  Tyskland stanser alt våpensalg til Saudi-Arabia etter drapet på journalisten Jamal Khashoggi. 18 saudiarabere får innreiseforbud i Schengen-området.
 • Eksportstans. Lederkommentar av Mari Efring i Klassekampen 12.11.2018
  Selv om det ikke nevnes spesifikt i utenriksministerens begrunnelse, er det grunn til å tro at drapet på journalisten Jamal Khashoggi har spilt en viktig rolle i helhetsvurderingen som er gjort. Det er bra at Norge innfører slike tiltak, men kravet om eksportstans til Saudi-Arabia var strengt tatt overmodent lenge før Khashoggi ble drept. Både på grunn av den begredelige menneskerettssituasjonen i landet, og på grunn av den brutale krigføringen Saudi-Arabia leder an i Jemen.
 • Glede over eksportstans av militært materiell til Saudi-Arabia. Aftenposten (NTB) 10.11.2018
  En rekke organisasjoner gleder seg over at Norge ikke inngår nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia, selv om dagens avtaler opprettholdes.
 • Norge fryser nye lisenser for eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. VG 10.11.2018
  Norge vil ikke lenger gi nye lisenser på eksport av forsvarsrelatert utstyr til Saudi-Arabia, opplyser utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).
 • Norge vil ikke selge forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. Aftenposten (NTB) 10.11.2018
  Norge vil ikke gi nye lisenser på eksport av forsvarsrelatert utstyr til Saudi-Arabia, opplyser utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).
 • Krav om ny norsk kurs overfor Saudi-Arabia. DN (NTB) 08.11.2018
  SV fremmer nå en rekke forslag i Stortinget for å få Norge til å endre sin politikk overfor Saudi-Arabia, som får massiv kritikk på en rekke områder.
 • – Setter Saudi-Arabia på pause. E24 08.11.2018
  Nye spørsmål fra regjeringen kan bremse Oljefondets kjøp av flere saudiske aksjer. – Nå setter man Saudi-Arabia på pause, sier Abid Raja (V).
 • Barn i Jemen sultes av stormaktene – hva gjør Norge? Kommentar av Une AIna Bastholm (MDG) i Dagsavisen (nye meninger) 06.11.2018
  De Grønne mener Norge må kreve at våre allierte som deltar i den Saudi-Arabia-ledede koalisjonen, nå sørger for at mat og humanitær hjelp når fram til uskyldige sivile som er gjort til brikker i et storpolitisk spill. Norge bidrar økonomisk til humanitær respons, men det holder ikke å spytte inn bistandsmidler når vi samtidig tjener penger på en videreføring av konflikten.
 • Fredsnasjonens fall? Kommentar av Balder Alvær Olafsen (Sosialistisk Ungdom) i Dagsavisen (nye meninger) 05.11.2018
  Regimet i Midtøsten er rangert som et av de mest undertrykkende regimene i verden. Grundige rapporter om en ekstrem undertrykkelse av kvinner og religiøse minoriteter både i praksis og i lov. Pressefriheten er også et fremmed fenomen i regimet, dette ble nylig illustrert av det mye omdiskuterte Khashoggi-drapet. Allikevel fortsetter Norge, fredsnasjonen, å eksportere militærutstyr for flere millioner hvert år.
 • Stans krigen i Jemen. Lederkommentar i VG 05.11.2018
  Tre års krig har ødelagt Jemen og skapt verdens verste humanitære krise. Bare gjennom forhandlinger er det mulig å stanse denne katastrofen. Nå finnes det omsider mulighet for fred. Den må de krigførende parter gripe.
 • Det bør ikke være vanskelig for regjeringen å stanse eksport av alle typer krigsmateriell til Saudi-Arabia. Lederkommentar i Dagbladet 03.11.2018
  Kravet om at regjeringen skal stanse all eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia får økende oppslutning. Nå stiller også Den norske kirke og flere andre trossamfunn seg bak kravet. På Stortinget er Venstre, KrF, SV, MDG og Rødt for stans i eksporten. Også hjelpeorganisasjoner som Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp og Redd Barna slutter opp om kravet. Det er NTB som har kartlagt hvordan presset mot regjeringen øker.
 • Dobler i Saudi-Arabia (oljefondet). Klassekampen 03.11.2018
  Menge vil at Norge skal trekke ut sine investeringer og stanse salg av militært utstyr til Saudi-Arabia. Men Oljefondet planlegger å doble investeringene i landet.
 • UD uten sanksjoner mot Saudi-Arabia, velvillig norsk kontakt i Riyadh. ABC nyheter 02.11.2018
  Én måned etter Saudi-Arabias drap på den kritiske journalisten Jamal Khashoggi, har ikke utenriksminister Ine Eriksen Søreide kommet med sanksjoner. I Riyadh er kontakten svært god.
 • Norge kan ikke sitte stille lenger. Kommentar av Embla Regine Mathisen (leder i Changemaker) i Dagbladet 01.11.2018
  Regjeringen må reagere når et lands regime tråkker over lik for å hindre ytringsfrihet. Og den må spørre seg selv: Hvorfor skal vi egentlig selge krigsmateriell til Saudi-Arabia?
 • Sveits stanser salg av militært utstyr til Saudi-Arabia. ABC nyheter (NTB) 01.11.2018
  Regjeringen i Sveits stanser alt salg av militært utstyr til Saudi-Arabia, med henvisning til landets drap på den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi.
 • Kirken krever at Søreide stanser salget av militært materiell til Saudi-Arabia. Aftenposten (NTB) 01.11.2018
  Presset mot regjeringen øker for å stanse all eksport av krigsmateriell til Saudi-Arabia. Kirken og flere andre trossamfunn stiller seg nå bak kravet.
 • Saudi-Arabias blodige krig. Lederkommentar i Bergens Tidende 30.10.2018
  Regjeringa bør bli tøffare i sin kritikk av regimet i Riyadh.
 • Khashoggi-drapet: – Norge må reagere kraftig. Kommentar av Mads Andenæs (professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, medlem av Norsk PEN) og William Nygaard (leder for Norsk PEN som er den norske avdelingen av PEN International, verdens største skribent- og ytringsfrihetsorganisasjon) i VG 30.10.2018
  Hva bør Norge gjøre i Khashoggi-saken? Suspendere norsk våpenhandel, svarteliste individene som har ansvar og bidra til internasjonal gransking. Protester og uttalelser til NTB er ikke tilstrekkelig.
 • Vi gjør oss rike på diktatorkriger. Dagny Krøger Bjørneboe (18), Fredsutvalget i Changemaker, på Si;D i Aftenposten 29.10.2018
  Visste du at din skoleplass kan være finansiert av menneskerettighetsbrudd i Oman? Eller at Norge tjener store penger på å styrke diktaturers militære makt? Norge eksporterer krigsmateriell for flere milliarder hvert år. Ikke kun til våre allierte, men også til land som regnes som diktaturer. Dette viser Changemakers rapport Våpensalg i grenseland.
 • Israa er 28 år. Mandag risikerer hun å bli dømt til døden. Tiden er inne for å isolere det brutale Saudi-Arabia. Kommentar av Hana Al-Khamri (Midtøsten-analytiker) og Ali Adubisi (leder, European Saudi Organization for Human Rights) i Aftenposten 28.10.2018
  Tiden er inne for å isolere Saudi-Arabia og avvikle den internasjonale immuniteten det brutale saudiarabiske regime nyter. Det må fremmes krav om at Saudi-Arabia slutter å avsi dommer i hemmelige rettsprosesser, slutter med tortur og dødsstraff. Uten internasjonalt press vil det saudiarabiske folket fortsette å være styrt av et regime som utøver absolutt makt, og som fullstendig ignorerer menneskerettighetene.
 • Ber Norge støtte straff. Klassekampen 27.10.2018
  Norge bør støtte EU-parlamentets krav om stans i salg av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia, mener politisk rådgiver for EU-parlamentariker.
 • Hjelpeorganisasjoner krever Saudi-sanksjoner. E24 (NTB) 25.10.2018
  Amnesty krever full stans i eksport av militært utstyr til Saudi-Arabia, et krav også Venstre, KrF, SV, MDG og Rødt støtter. Nå slutter flere av de største norske hjelpeorganisasjonene seg til.
 • Raja: Norge må presse videre for Khashoggi-svar. ABC nyheter (NTB) 24.10.2018
  – Jeg er fornøyd med det utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til nå har sagt og gjort. Så er jeg pågående på å opprettholde presset. Å kalle inn ambassadøren vil være nytt sterkt signal. Vi må holde presset oppe, sier Raja og påpeker at Norge må stå sammen med europeiske og nordiske land.
 • Hykleriets anatomi. Lederkommentar i Dagbladet 24.10.2018
  Selv etter drapet på Kashoggi teller regjeringen og Arbeiderpartiet på knappene om det er riktig å gjennomføre mer effektive tiltak mot Saudi-Arabia. Slik er hykleriets anatomi. Når butikken kommer i veien for etikken, er det ikke butikken som må stenge dørene.
 • Stans salg til Saudi-Arabia. Lederkommentar i Dagsavisen 23.10.2018
  Norge eksporterer militært materiell til Saudi-Arabia for flere titalls millioner hvert år. Også vi bør sende et tydelig signal nå, og stanse dette salget. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har vært tydelig og sagt at det som har skjedd, er uakseptabelt. Det er bra. Men i en så alvorlig situasjon kreves mer enn ord. En tydelig, økonomisk reaksjon vil være et signal som ikke kan overses. Vi kan ikke risikere å bli oppfattet som en alliert av dette regimet.
 • Kan drapet på Khashoggi føre til at USA og Saudi-Arabia går fra vennskap til fiendskap? Kronikk av Dag Harald Claes (professor, statsvitenskap, Universitetet i Oslo) i Aftenposten 23.10.2018
  Ingen relasjoner mellom stater er så vital, under så mye press og så dårlig forstått, som den mellom USA og Saudi-Arabia. Slik starter Rachel Bronson sin bok om dette forholdet. Kan drapet på Khashoggi føre til at USA og Saudi-Arabia går fra vennskap til fiendskap?
 • Saudi-Arabia er et moralsk konkursbo. Lederkommentar i Stavanger Aftenblad 23.10.2018
  Norge burde bryte alt samarbeid med Saudi-Arabia inntil landet melder seg inn i sivilisasjonen. Det kommer neppe til å skje.
 • Amnesty ber regjeringen revurdere forholdet til Saudi-Arabia. E24 (NTB) 22.10.2018
  Amnesty mener det er på høy tid at Norge gjennomgår sitt forhold til Saudi-Arabia og viser til landets massive brudd på menneskerettighetene.
 • Ensidig karikatur av forsvarsindustrien. Debatt av Endre Lunde (kommunikasjonsdirektør i Nammo) i Dagbladet 17.10.2018
  Dag Hoel graver 10. oktober dypt i historiebøkene for å forsette sin paradoksalt nok historieløse karikatur av Nammo og norsk forsvarsindustri. I tillegg til å påstå at norske deler inngår i våpensystemer som brukes til å begå krigsforbrytelser i Jemen, noe som vanskelig kan forstås annerledes enn at han mener disse våpnene med hensikt skal ha blitt brukt til å angripe sivile mål (noe det ikke finnes noen bevis for), så fortsetter han å hevde at hensynet til arbeidsplasser og økonomi alltid går foran i eksportspørsmål.
 • Tendensiøst om eksport av forsvarsmateriell. Debatt av statssekretær Audun Halvorsen (H) i UD i Dagbladet 12.10.2018
  Dagbladet hevder på lederplass 29. september at det hersker en dobbeltmoral rundt eksport av forsvarsmateriell fra Norge og at profitt går foran hensyn til menneskerettigheter. En slik påstand er i beste fall udokumentert og verste fall bevisst tendensiøs. Eksport av strategiske varer, uavhengig av om det er våpen og ammunisjon, annet forsvarsmateriell eller flerbruksvarer, er gjenstand for grundige vurderinger og stor årvåkenhet.
 • Krigsindustrien er den nye olja. Kommentar av Dag Hoel (forfatter) i Dagbladet 10.10.2018
  Der det finnes et marked, der vil norsk våpenindustri prøve å få innpass. Derfor etablerte vi oss, med hjelp fra Innovasjon Norge, i India, verdens mest ekspanderende våpenmarked. Ingen spør om Kashmir. Krigsindustrien er den nye olja. Vi ga den jemenittiske menneskerettsforkjemperen Tawakkol Karman Nobelprisen med den ene hånda, og militært utstyr til dem som fører krig i landet hennes med den andre. Kjære politikere, dette er uverdig hykleri. Enten må vi få et regelverk som er i overensstemmelse med hva vi driver med, eller så må vi få en forvaltning som er i overensstemmelse med det regelverket vi har.

Tidligere saker om våpeneksport fra RORG-samarbeidet / Global:

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Utdrag fra debatten i Stortinget 8. januar

(Stortingets referat kan leses i sin helhet her.)

Saksordfører Liv Signe Navarsete (Sp):

"Det er frå eit ekspertpanel i FN uttrykt stor uro over dei humanitære konsekvensane av konflikten i Jemen og over brot på humanitærretten. Regjeringa suspenderte i 2018 eksportlisensar for alt forsvarsmateriell til De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia grunna situasjonen i Jemen. Ser ein attende på situasjonen i Jemen etter mars 2015, er det grunn til å hevde at regjeringa burde ha gjort desse vedtaka langt tidlegare."

Martin Kolberg (Ap):

"Jeg merket meg at saksordføreren sa at hun forventet at regjeringen i den neste stortingsmeldingen, som vi forutsetter skal legges fram allerede i løpet i vårsesjonen, går inn i en grundig vurdering av det skriftlige innspillet fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, eventuelt inkludert forslag til konkrete endringer av eksportregelverket og/eller endringer i praktiseringen av det. Det er viktig å få sagt i denne debatten at én ting er regelverkets bokstav, en annen ting er selvfølgelig den løpende håndteringen av regelverket fra Utenriksdepartementets side. Det er helt nødvendig at Utenriksdepartementet i sin løpende håndtering av disse spørsmålene forstår hvor Stortinget setter grensen, og jeg har i dette innlegget gitt uttrykk for et eksempel på hvor regelverket er blitt trukket veldig langt, og jeg har uttrykt kritikk overfor regjeringen på dette punktet."

Michael Tetzschner (H):

"Jeg er ikke enig i representanten Kolbergs beskrivelse av regjeringens håndtering av regelverket. Det er etter mitt skjønn ingen grunn til å tvile på at regjeringen ser til at eksport av norskprodusert forsvarsmateriell nettopp følger det strenge regelverket vi ønsker, og at det gjøres grundige vurderinger for salg av våpen eller ammunisjon fra Norge."

Christian Tybring-Gjedde (FrP):

"I motsetning til en del av de andre som har hatt ordet her, skal jeg hylle forsvarsindustrien. Jeg skal prøve å si noe om det som forsvarsindustrien bidrar med, og ikke om alt det vi ønsker at den ikke skal gjøre. Jeg skal si det motsatte, nemlig at norsk forsvarsindustri er en suksesshistorie. Det er et teknologisk eventyr av dimensjoner som vi burde være veldig stolte av. Forsvarsbedrifter har utviklet produkter og løsninger som har gjort dem verdensledende innenfor sine områder. Tenk på det, stortingsrepresentanter: verdensledende innenfor sine områder! Og det vi prøver å gjøre her, er å rive ting ned. Vi skulle bygget dem opp og gjort som andre store teknologiland gjør, nemlig bygge våre teknologibedrifter opp og ikke prøve å rive dem ned fordi vi skal fremstå som moralens voktere."

Audun Lysbakken (SV):

"Det er forstemmende at vi igjen er i en situasjon hvor en lang rekke forslag som kunne gjort noe med en eksport som ikke er økonomisk avgjørende for den norske forsvarsindustrien, men som burde være en stor politisk belastning for Norge, ikke bare blir nedstemt – igjen og igjen – men blir nedstemt av et overveldende flertall på Stortinget."

Une Basholm (MDG:

"Jemen aktualiserer spørsmålet om norsk våpeneksport og kontrollen med den. Vi trenger åpenbart et strengere regelverk, bedre oppfølging av regelverket som finnes og mye større åpenhet rundt eksport av norsk militært materiell. Jemen er bare ett av flere eksempler. De Grønne har lenge sagt at all eksport til autoritære regimer bør opphøre. Vi burde ideelt sett kun selge militært materiell til våre allierte og kreve sluttbrukererklæring fra dem, slik at vi vet hvor utstyret ender opp, og vi burde kreve garantier for at krigsmateriellet ikke blir brukt til angrep utenfor eget territorium."

Bjørnar Moxnes (Rødt): 

"Rødt er ikke mot norsk våpenproduksjon, men vi er mot regjeringens politikk for våpeneksport som bidrar til krigsforbrytelser og humanitære katastrofer, og som gjør norske våpenprodusenter og arbeidsplasser avhengig av eksport til verdens mest brutale islamistregimer – og avhengig av at de fortsetter å krige og kjøpe norsk krigsmateriell for å sikre sin videre eksistens."

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H):

"De store endringene som har skjedd, var først 1959-vedtaket, så presiseringen i 1997, som gjaldt særlig menneskerettigheter, og ikke minst den presiseringen denne regjeringa gjorde i 2014, når det gjaldt B-materiell. Det er en presisering som jeg ikke har oppfattet at det er uenighet rundt. Det var en eksplisitt innstramming i retningslinjene når det gjelder B-materiell, som gjør det klart at lisens kan avslås dersom det er åpenbar fare for at den militære teknologien eller det militære utstyret som skal eksporteres, kan bli brukt til intern undertrykking. Tidligere var regelen at lisens for B-materiell skal gis når det foreligger dokumentasjon som godtgjør sluttbrukere. Så det er altså en innstramming. Regjeringa har også gjort to vurderinger i min tid som utenriksminister, nemlig å suspendere allerede gitte lisenser for A-materiell til De forente arabiske emirater, og det andre er å ikke innvilge nye B-lisenser til Saudi-Arabia."