Flere tiltak for bærekraftsmålene

I tillegg til å utarbeide en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene, har regjeringen besluttet å gjennomføre følgende tiltak for å bidra til økt innsats for bærekraftsmålene:

  • Utarbeide nasjonale indikatorer for bærekraftsmålene der det er mulig.
  • Samstemthetsforumet utvides og endres for å sikre bredere deltagelse. Det nye innspillsforumet for samstemthet, som skal bidra til at norsk politikk på relevante områder kommer nærmere norske utviklingspolitiske målsettinger, skal ledes av statssekretærer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Utenriksdepartementet.
  • Opprette et eget statssekretærutvalg for å styrke den politiske koordineringen av arbeidet med bærekraftsmålene. Statssekretærutvalget skal få innspill fra samstemthetsforumet.
  • Alle strategier, handlingsplaner, stortingsmeldinger og proposisjoner fra regjeringen skal omtale effekt på bærekraftsmålene.
  • Ta initiativ til en bærekraftskonferanse for å samle et bredt spekter av aktører i Norge med mål om å dele beste praksis.