Klipp fra media

Filter: 2020 offmyndigheter

Norsk regnskogsatsing i Brasil har gjeve gode resultat (bistand)

Bergens Tidende (meninger) | 28.12.2020

Debatt av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V): Det er godt dokumentert at norske regnskogpengar har vore svært viktige for utviklinga i Amazonasregionen og at dei har ført til redusert avskoging. Magne Helge Sleire tek difor feil når han i eit innlegg i Bergens Tidende 19. desember hevdar at det ikkje finst prov på at norsk regnskoginnsats i Brasil har hatt effekt.

Mat skaper fred

Nationen (meninger) | 26.12.2020

Kronikk av landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF): Fredsprisen til FNs matvareprogram er riktig og viktig.

Ingen er tjent med vaksinenasjonalisme

Aftenposten (meninger) | 24.12.2020

Kommentar av John-Arne Røttingen (Global helseambassadør, Utenriksdepartementet) og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF): Om rike land investerer i å bidra til raskere kontroll på pandemien, også i de fattigste landene, tjener vi på det økonomisk slik verden nå er knyttet sammen gjennom handel og reising. Det er beregnet at vi får mer enn fem ganger tilbake. Lar vi pandemien pågå lenge nok, øker også risikoen for at viruset utvikler seg videre slik at de vi kan smittes igjen, og at vaksinene blir mindre virksomme.

En historisk tragedie

Vårt Land (verdidebatt) | 24.12.2020

Debatt av Audun Halvorsen (statssekretær i Utenriksdepartementet - H): Overgrepene mot armenerne er en historisk tragedie. Men Norge uttaler seg ikke om dette kan anses som folkemord, med mindre det først er slått fast av en domstol.

Kraft fra land bidrar til lavere utslipp

Stavanger Aftenblad (meninger) | 22.12.2020

Debatt av olje- og energiminister Tina Bru (H): «Hvilket klima snakker Tina Bru om? Børsklimaet, kanskje?», spør Rune Folkvord i et innlegg 11. desember. Han hevder at kraft fra land til norsk sokkel ikke har klimaeffekt.

Velferdsstaten som bistand

DN (meninger) | 16.12.2020

Debatt av Bård Vegar Solhjell (direktør i Norad): I Klassekampen 8. desember fortel eg og Norad om Norges nye satsing på sosiale sikkerheitsnett – kontantoverføringar – som bistand. Det får skryt av DN på leiarplass 10. desember. Avisa framhevar at dette kan vere særleg viktig når mange vert ramma av akutt fattigdom. Forsking viser òg at det er effektiv bistand som gjev gode resultat. Men bruk av kontantar som sosial trygging er meir enn naudhjelp; det kan, gjort rett, så frøa til ein gryande velferdsstat.

Jo, barn og unges psykiske helse er en prioritet i bistanden

DN (meninger) | 05.12.2020

Debatt av utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF): Arne Holte og Ingeborg Svartsund Arntsen skriver et innlegg i DN 27. november om viktigheten av å satse på barns psykiske helse i utviklingssamarbeidet. Jeg kunne ikke vært mer enig. Dette er akkurat noe av bakgrunnen for at regjeringen lanserte strategien «Bedre helse, bedre liv. Innsats for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer i norsk utviklingspolitikk (2020-2024)» for et år siden.

Regjeringa omstiller Noreg også under krisa

Morgenbladet+ (meninger) | 04.12.2020

Debatt av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V): Maria Berg Reinertsen skriv i Morgenbladet 13. november at «regjeringen mangler en visjon for Norge etter krisen», og er særleg kritisk til at det ifølgje ho sjølv manglar ein grøn visjon. Denne misforståinga ser ut til å stamme frå at «grønt skifte» ikkje er framheva under regjeringa si samleside for koronainformasjon. Det er sjølvsagt ikkje eit uttrykk for at regjeringa sitt arbeid med det grøne skiftet er nedprioritert under koronakrisa. Snarare tvert imot.

Mer elektrifisering er fremtiden – også offshore

Stavanger Aftenblad (meninger) | 04.12.2020

Kommentar av olje- og energiminister Tina Bru (H): Skal Norge nå klimamålene våre, må vi legge til rette for mer elektrifisering også utaskjærs.

Noreg rir på den grøne bølgja

E24 (meninger) | 27.11.2020

Debatt av klima- og miljøvernminister Sveining Rotevatn (V): "Regjeringens grep er et gjennombrudd for hydrogen som drivstoff i sjøfarten, og dette kan bli et viktig startskudd på storskala hydrogenproduksjon i Norge." Orda er ikkje mine. Dei ble sagt av Zeros leiar Marius Holm til NTB. Han responderte på regjeringas siste grep for å satse på hydrogen i Noreg, nemleg at vi no skal ha hydrogenferje på Vestfjorden. I E24 skriv han førre veke likevel at «Norge faller av den grønne bølgen»

Når grashoppa blir sosial

Stavanger Aftenblad (meninger) | 17.11.2020

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (direktør i Norad): FAO arbeider med å utvikle eit økologisk plantevernmiddel som kan drepe grashopper, men ikkje øydelegge for miljø, menneske og dyr. Norsk meteorologisk institutt samarbeider med lokale bønder for å gjere vêrmelding meir føreseieleg. Dette gjer det mogeleg å sjå når neste regnsesong kjem, ein metode som har vist seg å være effektiv og verdsett. Så midt i dei svarte svermane som skuggar for himmelen er det lyspunkt!

Tid for å tenke nytt om genteknologi

Nationen (meninger) | 14.11.2020

Kronikk av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V): Vi kan få persontilpassa medisin, meir berekraftig matproduksjon og betre industriløysingar.

Feil om norsk politikk overfor Tanzania

Morgenbladet+ (meninger) | 13.11.2020

Debatt av Statssekretær, UD, Marte Ziolkowski (H): Marta Tveit retter i sin kommentar i Morgenbladet kritikk mot Norges politikk overfor Tanzania, og spør om det er økonomiske hensyn som gjør at vi ikke er mer kritiske til utviklingen i landet. Denne påstanden er ikke riktig. Etter valget 28. oktober har Tanzania fått kritikk fra mange hold, også fra Norge. I etterkant av valget kom vi med en uttalelse hvor vi oppfordret tanzanianske myndigheter til å undersøke anklagene om voldsbruk og uregelmessigheter i, under og etter valget.

Kjedeleg er det nye spennande

VG (meninger) | 10.11.2020

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (direktør i Norad): Kva kan vi forvente oss av Biden-administrasjonens politikk for dei store globale fellesutfordringane som står i kø, og som til saman utgjer bærekraftmåla; Klima, helse, demokrati og ulikskap? Ein kan lese det ut av dei mange helsingane frå vanlege menneske, og statsleiarar, frå heile verda: Eit håp om normalitet – og eit håp om ny framgang. Kva kan vi håpe på? Det vi kan tru på er ei haldningsendring til multilateralt samarbeid.

Klimapolitikken skal vere målretta og visjonær (regnskogssatsing/bistand)

Nationen (meninger) | 07.11.2020

Debatt av klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V): Nationen og eg er samde om at vi i større grad må bruke skogen i Noreg for å binde meir karbon, og særskilt skogen er viktig når regjeringa snart legg fram ny klimapolitikk for Stortinget. Samstundes merka eg meg eit paradoks i leiaren. På den eine sida vil Nationen styrke norsk skog sitt bidrag i klimakampen. Der er vi samde. På den andre sida snakkar Nationen ned regjeringa si regnskogssatsing, som dei hevdar har uklar måloppnåing. Dette er paradoksalt. Og her er vi heilt usamde.

Støtte til forvaltning, ikkje olje (bistand)

DN (meninger) | 07.11.2020

Debatt av Bård Vegar Solhjell (direktør i Norad): I eit innlegg i DN 29. oktober peikar Klaus Mohn på ei rekkje dilemma rundt Olje for utvikling (Ofu), eit norsk bistandsprogram som hjelper utviklingsland med å betre forvaltninga av petroleumsressursane sine. Han har rett i at det ikkje skortar på dilemma og utfordringar. Petroleumssektoren har ofte bidrege til makroøkonomisk ustabilitet, større ulikskap og auka korrupsjon. Men det er jo også nettopp dette Ofu søkjer å motverke.

Miljøomsyn får meir vekt i vindkraftsaker

Aftenposten (meninger) | 25.10.2020

Debatt av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V): Silje Ask Lundberg og Hanna Nyborg Støstad frå Naturvernforbundet hevdar at miljøstyresmaktene ikkje har noko makt i vindkraftsaker. Det er feil. Miljøstyresmaktene følgjer opp miljøverknadene av vindkraftprosjekt, og dei andre departementa blir involvert i Olje- og energidepartementets avgjerder om klage på konsesjon.

Utsleppa går ned, og vi har kontroll på dei

E24 (meninger) | 24.10.2020

Debatt av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V): Noreg var det tredje landet i verda som meldte inn oppjustert klimamål til FN, og Noreg har full kontroll på utsleppa frå norsk territorium. Vi styrer såleis ikkje i blinde, slik Klimapartnere hevdar i ein kronikk på E24.

Nei, vi er ikke i Jordan permanent

Klassekampen+ (meninger) | 22.10.2020

Debatt av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H): Norske spesialstyrker har ikke base i Jordan, de er ikke permanent i regionen, og de tar ikke del i operasjoner i regionen. Av kronikken til Tormod Heier og Geir Ulfstein 17. oktober kan man få inntrykk av at spesialstyrkene er mer eller mindre permanent plassert i Jordan. Det stemmer ikke.

Alle jenter må få mulighet til å leve frie og gode liv

Aftenposten (meninger) | 22.10.2020

Dag-Inge Ulstein (Utviklingsminister, KrF) og Arina Aamir (15), Utviklingsminister for en dag, på Si;D: I forbindelse med Plans «Jobbskiftet» fikk jeg være utviklingsminister for én dag. Målet er å vise at jenter både vil og kan. For det du får se som en ung jente, er avgjørende for hva du tror du kan utrette som voksen! Derfor skal Norge fortsette sin innsats for jenter over hele verden. Enda flere jenter burde få sjansen i fremtiden. Ikke bare norske, men også de som vokser opp i utviklingsland.

Kva gjer vi for naturen?

Dagbladet (meninger) | 22.10.2020

Kommentar av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V): Vi skal verne natur, vi skal bruke naturen på ein betre måte og vi skal restaurere natur. Dette er regjeringas politikk.

#Jeg er lærer

VG (meninger) | 22.10.2020

Kronikk av statssekretær i Kunnskapsdepartementet Anja Johansen (V): #jesuisprof. Jeg er lærer. Med denne emneknaggen har mange uttrykt sorg og medfølelse etter det bestialske drapet på den franske historielæreren Samuel Paty. Sjøl har jeg mange år bak meg som lærer, og jeg er rysta. Følelseskaos, redsel, tvil, sinne og innbitthet.

Ny integreringslov: En reform for flyktninger og norsk integreringspolitikk

Aftenposten (meninger) | 16.10.2020

Kommentar av Libe Rieber-Mohn (Direktør, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet): Det er vanskelig å lykkes som flyktning i norsk arbeidsliv. Derfor trenger vi en startpakke for nyankomne innvandrere. En pakke som tar formell utdanning og kvalifisering på alvor og setter tydeligere krav til norskkunnskaper. Integreringsloven, som Stortinget nå har vedtatt, bygger på erfaringene fra nesten to tiår med rett og plikt til norskopplæring og introduksjonsprogram.

For å nå klimamåla er det best å gi regjeringa fire nye år

Nationen (meninger) | 15.10.2020

Debatt av klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V): Dei faglege framskrivingane tilseier at utsleppa vil halde fram med å gå ned kvart år framover, dersom dagens politikk består. Men politikken skal ikkje bestå som i dag; den skal bli endå betre. Vi skal skru opp tempoet og stramme skruane, og då vil kutta komme endå raskare. Det er det vi gjer i dette budsjettet, og det er det vi skal gjere framover. Utsleppa har gått ned fire år på rad. Skal vi nå klimamåla, er det best å gi denne regjeringa fire nye år.

Ta ansvaret for egen politikk!

VG (meninger) | 15.10.2020

Kommentar av olje- og energiminister Tina Bru (H) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V): I vår tid som statsråder har regjeringen ikke innvilget én eneste konsesjon for ny vindkraft. Vi har derimot fått ansvaret for klagebehandlingen og sluttspurten på en rekke konsesjoner, inkludert noen som er gitt for mange år siden under den rødgrønne regjeringen. Dette arbeidet er blitt mye vanskeligere av at særlig Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV ikke vil ta ansvar for konsekvensene av egen politikk. Vi er bekymret for at denne ansvarsfraskrivelsen bidrar til økt polarisering og undergraver tilliten til de endringene som vi nå har foreslått.

Pandemien truer jenters menneskerettigheter

Aftenposten (meninger) | 11.10.2020

Kronikk av statsminister Erna Solberg (H), utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) og kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V): Under kriser som koronapandemien er det spesielt viktig at noen land taler jenters og kvinners sak. Norge jobber systematisk med å inkludere kjønnsperspektivet i responsen mot viruset globalt, inkludert gjennom vår rolle som medleder av det internasjonale rådet for bekjempelse av koronapandemien. Etter Norges initiativ har FN nå etablert et flergiverfond for internasjonale koronatiltak, hvor kjønnsperspektivet og likestilling er klart forankret.

Feil om klimabistand

Klassekampen+ (meninger) | 10.10.2020

Kommentar av Aksel Jakobsen (statssekretær, Utenriksdepartementet - KrF): Klassekampen kom i fredagens utgave i skade for å påstå at regjeringen i budsjettet for neste år halverer støtten til fornybar energi i utviklingsland. Det stemmer ikke. Nedtrekket på posten fornybar energi skyldes i all hovedsak tekniske forflytninger for å følge opp bistandsreformen, og en tydeligere ansvarsfordeling mellom Norad og Utenriksdepartementet. Pengene skal fortsatt gå til fornybar energi, selv om den tekniske posteringen i budsjettet endres.

Pandemiar fører til endringar

Dagsavisen (debatt) | 08.10.2020

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (direkstør i Norad): Velferdsstaten som eksportvare – også til fattige land? Sosiale tryggingsnett veks no fram i ei rekkje utviklingsland. Å byggje opp og støtte dei er effektiv og målretta bistand, og det er forankra i berekraftsmåla til FN.

Den globale naturkrisen utspiller seg nå (havet)

Dagbladet (meninger) | 08.10.2020

Kommentar av statsminister Erna Solberg (H): Norge som havnasjon, må ta ansvar for å sikre at havene er rike og rene. Deler av havet må vernes og regjeringen etablerte blant annet ni nye marine verneområder i vår. Men framfor alt må vi forvalte 100 prosent av havet på en god måte, hvor miljø og økonomi spiller på lag. Norge har lang erfaring med helhetlig økosystembasert havforvaltning. Forvaltningsplanene er et godt eksempel på dette. God havforvaltning er vesentlig når land skal gjenoppbygge bedre, grønnere og blåere.

Kan skarpe bilete redde verda?

Stavanger Aftenblad (meninger) | 06.10.2020

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (Direktør i Norad): Den 23. september i år gjekk Klima- og miljødepartementet inn ein kontrakt på inntil 400 millionar kroner med Kongsberg Satellite Services. Målet er å gjere detaljerte satellittbilete gratis og tilgjengeleg for alle i løpet av hausten 2020. Kva er så den praktiske nytta og bruken av desse bileta? Politi og styresmakter kan følgje med, og det tett på. Sivilsamfunnsorganisasjonane og urfolk sjølv som arbeider med bevaring av skogen får pålitelege og gratis data. Bønder kan få nyttig informasjon om vekst, tørke og tid for innhausting.

1 - 30 av 103
1 2 3 4

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.