Klipp fra media

Filter: Desember 2020 offmyndigheter

Noreg rir på den grøne bølgja

E24 (meninger) | 27.11.2020

Debatt av klima- og miljøvernminister Sveining Rotevatn (V): "Regjeringens grep er et gjennombrudd for hydrogen som drivstoff i sjøfarten, og dette kan bli et viktig startskudd på storskala hydrogenproduksjon i Norge." Orda er ikkje mine. Dei ble sagt av Zeros leiar Marius Holm til NTB. Han responderte på regjeringas siste grep for å satse på hydrogen i Noreg, nemleg at vi no skal ha hydrogenferje på Vestfjorden. I E24 skriv han førre veke likevel at «Norge faller av den grønne bølgen»

Når grashoppa blir sosial

Stavanger Aftenblad (meninger) | 17.11.2020

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (direktør i Norad): FAO arbeider med å utvikle eit økologisk plantevernmiddel som kan drepe grashopper, men ikkje øydelegge for miljø, menneske og dyr. Norsk meteorologisk institutt samarbeider med lokale bønder for å gjere vêrmelding meir føreseieleg. Dette gjer det mogeleg å sjå når neste regnsesong kjem, ein metode som har vist seg å være effektiv og verdsett. Så midt i dei svarte svermane som skuggar for himmelen er det lyspunkt!

Tid for å tenke nytt om genteknologi

Nationen (meninger) | 14.11.2020

Kronikk av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V): Vi kan få persontilpassa medisin, meir berekraftig matproduksjon og betre industriløysingar.

Feil om norsk politikk overfor Tanzania

Morgenbladet+ (meninger) | 13.11.2020

Debatt av Statssekretær, UD, Marte Ziolkowski (H): Marta Tveit retter i sin kommentar i Morgenbladet kritikk mot Norges politikk overfor Tanzania, og spør om det er økonomiske hensyn som gjør at vi ikke er mer kritiske til utviklingen i landet. Denne påstanden er ikke riktig. Etter valget 28. oktober har Tanzania fått kritikk fra mange hold, også fra Norge. I etterkant av valget kom vi med en uttalelse hvor vi oppfordret tanzanianske myndigheter til å undersøke anklagene om voldsbruk og uregelmessigheter i, under og etter valget.

Kjedeleg er det nye spennande

VG (meninger) | 10.11.2020

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (direktør i Norad): Kva kan vi forvente oss av Biden-administrasjonens politikk for dei store globale fellesutfordringane som står i kø, og som til saman utgjer bærekraftmåla; Klima, helse, demokrati og ulikskap? Ein kan lese det ut av dei mange helsingane frå vanlege menneske, og statsleiarar, frå heile verda: Eit håp om normalitet – og eit håp om ny framgang. Kva kan vi håpe på? Det vi kan tru på er ei haldningsendring til multilateralt samarbeid.

Klimapolitikken skal vere målretta og visjonær (regnskogssatsing/bistand)

Nationen (meninger) | 07.11.2020

Debatt av klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V): Nationen og eg er samde om at vi i større grad må bruke skogen i Noreg for å binde meir karbon, og særskilt skogen er viktig når regjeringa snart legg fram ny klimapolitikk for Stortinget. Samstundes merka eg meg eit paradoks i leiaren. På den eine sida vil Nationen styrke norsk skog sitt bidrag i klimakampen. Der er vi samde. På den andre sida snakkar Nationen ned regjeringa si regnskogssatsing, som dei hevdar har uklar måloppnåing. Dette er paradoksalt. Og her er vi heilt usamde.

Støtte til forvaltning, ikkje olje (bistand)

DN (meninger) | 07.11.2020

Debatt av Bård Vegar Solhjell (direktør i Norad): I eit innlegg i DN 29. oktober peikar Klaus Mohn på ei rekkje dilemma rundt Olje for utvikling (Ofu), eit norsk bistandsprogram som hjelper utviklingsland med å betre forvaltninga av petroleumsressursane sine. Han har rett i at det ikkje skortar på dilemma og utfordringar. Petroleumssektoren har ofte bidrege til makroøkonomisk ustabilitet, større ulikskap og auka korrupsjon. Men det er jo også nettopp dette Ofu søkjer å motverke.

Miljøomsyn får meir vekt i vindkraftsaker

Aftenposten (meninger) | 25.10.2020

Debatt av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V): Silje Ask Lundberg og Hanna Nyborg Støstad frå Naturvernforbundet hevdar at miljøstyresmaktene ikkje har noko makt i vindkraftsaker. Det er feil. Miljøstyresmaktene følgjer opp miljøverknadene av vindkraftprosjekt, og dei andre departementa blir involvert i Olje- og energidepartementets avgjerder om klage på konsesjon.

Utsleppa går ned, og vi har kontroll på dei

E24 (meninger) | 24.10.2020

Debatt av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V): Noreg var det tredje landet i verda som meldte inn oppjustert klimamål til FN, og Noreg har full kontroll på utsleppa frå norsk territorium. Vi styrer såleis ikkje i blinde, slik Klimapartnere hevdar i ein kronikk på E24.

Nei, vi er ikke i Jordan permanent

Klassekampen+ (meninger) | 22.10.2020

Debatt av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H): Norske spesialstyrker har ikke base i Jordan, de er ikke permanent i regionen, og de tar ikke del i operasjoner i regionen. Av kronikken til Tormod Heier og Geir Ulfstein 17. oktober kan man få inntrykk av at spesialstyrkene er mer eller mindre permanent plassert i Jordan. Det stemmer ikke.

Alle jenter må få mulighet til å leve frie og gode liv

Aftenposten (meninger) | 22.10.2020

Dag-Inge Ulstein (Utviklingsminister, KrF) og Arina Aamir (15), Utviklingsminister for en dag, på Si;D: I forbindelse med Plans «Jobbskiftet» fikk jeg være utviklingsminister for én dag. Målet er å vise at jenter både vil og kan. For det du får se som en ung jente, er avgjørende for hva du tror du kan utrette som voksen! Derfor skal Norge fortsette sin innsats for jenter over hele verden. Enda flere jenter burde få sjansen i fremtiden. Ikke bare norske, men også de som vokser opp i utviklingsland.

Kva gjer vi for naturen?

Dagbladet (meninger) | 22.10.2020

Kommentar av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V): Vi skal verne natur, vi skal bruke naturen på ein betre måte og vi skal restaurere natur. Dette er regjeringas politikk.

#Jeg er lærer

VG (meninger) | 22.10.2020

Kronikk av statssekretær i Kunnskapsdepartementet Anja Johansen (V): #jesuisprof. Jeg er lærer. Med denne emneknaggen har mange uttrykt sorg og medfølelse etter det bestialske drapet på den franske historielæreren Samuel Paty. Sjøl har jeg mange år bak meg som lærer, og jeg er rysta. Følelseskaos, redsel, tvil, sinne og innbitthet.

Ny integreringslov: En reform for flyktninger og norsk integreringspolitikk

Aftenposten (meninger) | 16.10.2020

Kommentar av Libe Rieber-Mohn (Direktør, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet): Det er vanskelig å lykkes som flyktning i norsk arbeidsliv. Derfor trenger vi en startpakke for nyankomne innvandrere. En pakke som tar formell utdanning og kvalifisering på alvor og setter tydeligere krav til norskkunnskaper. Integreringsloven, som Stortinget nå har vedtatt, bygger på erfaringene fra nesten to tiår med rett og plikt til norskopplæring og introduksjonsprogram.

For å nå klimamåla er det best å gi regjeringa fire nye år

Nationen (meninger) | 15.10.2020

Debatt av klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V): Dei faglege framskrivingane tilseier at utsleppa vil halde fram med å gå ned kvart år framover, dersom dagens politikk består. Men politikken skal ikkje bestå som i dag; den skal bli endå betre. Vi skal skru opp tempoet og stramme skruane, og då vil kutta komme endå raskare. Det er det vi gjer i dette budsjettet, og det er det vi skal gjere framover. Utsleppa har gått ned fire år på rad. Skal vi nå klimamåla, er det best å gi denne regjeringa fire nye år.

Ta ansvaret for egen politikk!

VG (meninger) | 15.10.2020

Kommentar av olje- og energiminister Tina Bru (H) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V): I vår tid som statsråder har regjeringen ikke innvilget én eneste konsesjon for ny vindkraft. Vi har derimot fått ansvaret for klagebehandlingen og sluttspurten på en rekke konsesjoner, inkludert noen som er gitt for mange år siden under den rødgrønne regjeringen. Dette arbeidet er blitt mye vanskeligere av at særlig Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV ikke vil ta ansvar for konsekvensene av egen politikk. Vi er bekymret for at denne ansvarsfraskrivelsen bidrar til økt polarisering og undergraver tilliten til de endringene som vi nå har foreslått.

Pandemien truer jenters menneskerettigheter

Aftenposten (meninger) | 11.10.2020

Kronikk av statsminister Erna Solberg (H), utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) og kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V): Under kriser som koronapandemien er det spesielt viktig at noen land taler jenters og kvinners sak. Norge jobber systematisk med å inkludere kjønnsperspektivet i responsen mot viruset globalt, inkludert gjennom vår rolle som medleder av det internasjonale rådet for bekjempelse av koronapandemien. Etter Norges initiativ har FN nå etablert et flergiverfond for internasjonale koronatiltak, hvor kjønnsperspektivet og likestilling er klart forankret.

Feil om klimabistand

Klassekampen+ (meninger) | 10.10.2020

Kommentar av Aksel Jakobsen (statssekretær, Utenriksdepartementet - KrF): Klassekampen kom i fredagens utgave i skade for å påstå at regjeringen i budsjettet for neste år halverer støtten til fornybar energi i utviklingsland. Det stemmer ikke. Nedtrekket på posten fornybar energi skyldes i all hovedsak tekniske forflytninger for å følge opp bistandsreformen, og en tydeligere ansvarsfordeling mellom Norad og Utenriksdepartementet. Pengene skal fortsatt gå til fornybar energi, selv om den tekniske posteringen i budsjettet endres.

Pandemiar fører til endringar

Dagsavisen (debatt) | 08.10.2020

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (direkstør i Norad): Velferdsstaten som eksportvare – også til fattige land? Sosiale tryggingsnett veks no fram i ei rekkje utviklingsland. Å byggje opp og støtte dei er effektiv og målretta bistand, og det er forankra i berekraftsmåla til FN.

Den globale naturkrisen utspiller seg nå (havet)

Dagbladet (meninger) | 08.10.2020

Kommentar av statsminister Erna Solberg (H): Norge som havnasjon, må ta ansvar for å sikre at havene er rike og rene. Deler av havet må vernes og regjeringen etablerte blant annet ni nye marine verneområder i vår. Men framfor alt må vi forvalte 100 prosent av havet på en god måte, hvor miljø og økonomi spiller på lag. Norge har lang erfaring med helhetlig økosystembasert havforvaltning. Forvaltningsplanene er et godt eksempel på dette. God havforvaltning er vesentlig når land skal gjenoppbygge bedre, grønnere og blåere.

Kan skarpe bilete redde verda?

Stavanger Aftenblad (meninger) | 06.10.2020

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (Direktør i Norad): Den 23. september i år gjekk Klima- og miljødepartementet inn ein kontrakt på inntil 400 millionar kroner med Kongsberg Satellite Services. Målet er å gjere detaljerte satellittbilete gratis og tilgjengeleg for alle i løpet av hausten 2020. Kva er så den praktiske nytta og bruken av desse bileta? Politi og styresmakter kan følgje med, og det tett på. Sivilsamfunnsorganisasjonane og urfolk sjølv som arbeider med bevaring av skogen får pålitelege og gratis data. Bønder kan få nyttig informasjon om vekst, tørke og tid for innhausting.

Nei til EU sin klimarapport inneheld ei rekke feil

Nationen (meninger) | 03.10.2020

Debatt av klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V): Nei til EU har nyleg lansert rapporten "EUs klimapolitikk og konsekvensane den har for Norge". Rapporten hevdar at Noreg sitt klimasamarbeid med EU ikkje gir ein ambisiøs nok klimapolitikk. Diverre inneheld rapporten ei rekke feil, både i skildringa av EUs klimapolitikk og korleis Noreg blir påverka av denne. Som vanleg synest det som Nei til EU har starta med konklusjonen (som ligg i organisasjonsføremålet), og tilpassa fakta deretter. Det er skuffande for alle som ønskjer ein heiderleg debatt om både klimapolitikk og Noreg sitt forhold til EU.

Trygt i tråd med folkeretten

Dagbladet (meninger) | 30.09.2020

Debatt av statssekretær, Justis- og beredskapsdepartementet Hilde Barstad (H): Jeg blir beskyldt for å snu folkeretten på hodet i innlegget til André Møkkelgjerd i Dagbladet torsdag. Jeg tror nok beskyldningen hviler på en misforståelse, for jeg snur ikke folkeretten på hodet. Norge kunne presset på for å få Hellas til ta 1028 asylsøkere tilbake til Hellas i tråd med Dublinregelverket, men det gjorde vi ikke.

Ikke tid for å senke bistandsambisjonene

DN (meninger) | 24.09.2020

Debatt av Aksel Jakobsen (statssekretær for utviklingspolitikk UD): Michael Tetzschner (H), nestleder i Stortingets utenrikskomité, argumenterer i Dagens Næringsliv 19. september mot regjeringens mål om å gi minst én prosent av bnp til internasjonal utvikling. Jeg mener det er riktig av regjeringen å prioritere internasjonal solidaritet på denne måten, og selv de som ønsker å kutte i bistanden bør innse at å gjøre det midt under den verste økonomiske nedgangen i verden siden 1930-tallet, er et svært dårlig valg av tidspunkt.

Ingen nedrustning uten kjernevåpenstatene

Aftenposten (meninger) | 23.09.2020

Debatt av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H): I en kronikk og et opprop i Aftenposten 21. september tas det til orde for at Norge bør slutte seg til Forbudstraktaten mot kjernevåpen. Regjeringen deler forfatternes mål: En verden uten kjernevåpen. Om vi skal nå dette målet, er det nødvendig å engasjere landene som har kjernevåpen. Traktaten om forbud mot kjernevåpen gjør ikke dette.

Vi vil ha et sterkere nordisk samarbeid i et sterkere FN

Aftenposten (meninger) | 20.09.2020

Kronikk av Mette Frederiksen (DK), Sanna Marin (FIN), Erna Solberg (NO), Stefan Löfven (SVE) og Katrín Jakobsdóttir (IS): Årets generalforsamling markerer at De forente nasjoner nå feirer 75 år. Behovet for multilateralt samarbeid har aldri vært viktigere for å sikre en bærekraftig og rettferdig fremtid for alle. Økt polarisering innad i og mellom stater er både dypt bekymringsfullt og svært alvorlig. Det blir stadig tydeligere at progressive land må føre an og ta større ansvar for å beskytte det multilaterale systemet. De nordiske landene ønsker å jobbe tettere sammen innenfor FN, og vi er rede til å ta ansvar sammen med EU og andre likesinnede aktører fra hele verden.

Leverer store ord men lite resultater

Dagbladet (meninger) | 17.09.2020

Debatt av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) og bystyrerepresentant i Oslo i Marit Kristine Vea (V): Andrew P. Kroglund spør i Dagbladet 10. september om regjeringen «vil Oslo til livs» fordi det ikke er fattet en statlig investeringsbeslutning for karbonfangst ved Oslos energigjenvinningsanlegg. Han spekulerer i om «regjeringen er redd for å gi byrådet i Oslo en storseier, som vil føre Oslo til topps i internasjonal klimasammenheng». Ingen av delene har rot i virkeligheten. Vårt viktigste oppdrag som politikere er å stanse klimaendringene, og fra regjeringen legger vi aktivt til rette for at byene skal lykkes i klimapolitikken.

Noreg held fram med sin innsats i Hellas

Bergens Tidende (meninger) | 15.09.2020

Debatt av statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Hilde Barstad (H): Den norske innsatsen for barna i Moria er skammeleg, skriv Morten Myksvoll i BT 9. september. Myksvoll omtalar dei 50 som no skal relokaliserast, som om det er alt Noreg gjer. Det gir eit svært ufullstendig bilete av Noregs omfattande innsats i Hellas.

Norge - en internasjonal klimadiplomat

E24 (meninger) | 05.09.2020

Kommentar av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V): Etter at det ble nytt flertall i 2013 har klimapolitikken blitt skjerpet kraftig. Nå går utslippene ned. Foreløpige tall for 2019 viser at utslippene nå er lavere enn i 1990. Vi ligger an til å nå klimamålet for 2020, noe som ble sett på som en umulighet i 2013. Og Norge tar et globalt ansvar for å kutte klimagassutslipp som langt overgår utslippene i Norge. Vi bevarer regnskog, vi er en av de største giverne til FNs grønne klimafond og fremmer fornybar energi internasjonalt. Slik jobber en ekte klimadiplomat.

Vi skal ta hensyn til naturen, men noen ulemper må vi tåle

Stavanger Aftenblad (meninger) | 04.09.2020

Debatt av olje- og energiminister Tina Bru (H): Knut Sellevolds innlegg den 26. august «Gi urørt natur rettsvern» tar opp viktige temaer. Jeg deler hans intensjon om å ta vare på naturen for kommende generasjoner. Likevel er det nødvendig å nyansere noe av det som kommer fram i innlegget.

1 - 30 av 93
1 2 3 4

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.