Klipp fra media

Filter: November 2020 offmyndigheter

Noreg rir på den grøne bølgja

E24 (meninger) | 27.11.2020

Debatt av klima- og miljøvernminister Sveining Rotevatn (V): "Regjeringens grep er et gjennombrudd for hydrogen som drivstoff i sjøfarten, og dette kan bli et viktig startskudd på storskala hydrogenproduksjon i Norge." Orda er ikkje mine. Dei ble sagt av Zeros leiar Marius Holm til NTB. Han responderte på regjeringas siste grep for å satse på hydrogen i Noreg, nemleg at vi no skal ha hydrogenferje på Vestfjorden. I E24 skriv han førre veke likevel at «Norge faller av den grønne bølgen»

Når grashoppa blir sosial

Stavanger Aftenblad (meninger) | 17.11.2020

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (direktør i Norad): FAO arbeider med å utvikle eit økologisk plantevernmiddel som kan drepe grashopper, men ikkje øydelegge for miljø, menneske og dyr. Norsk meteorologisk institutt samarbeider med lokale bønder for å gjere vêrmelding meir føreseieleg. Dette gjer det mogeleg å sjå når neste regnsesong kjem, ein metode som har vist seg å være effektiv og verdsett. Så midt i dei svarte svermane som skuggar for himmelen er det lyspunkt!

Tid for å tenke nytt om genteknologi

Nationen (meninger) | 14.11.2020

Kronikk av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V): Vi kan få persontilpassa medisin, meir berekraftig matproduksjon og betre industriløysingar.

Feil om norsk politikk overfor Tanzania

Morgenbladet+ (meninger) | 13.11.2020

Debatt av Statssekretær, UD, Marte Ziolkowski (H): Marta Tveit retter i sin kommentar i Morgenbladet kritikk mot Norges politikk overfor Tanzania, og spør om det er økonomiske hensyn som gjør at vi ikke er mer kritiske til utviklingen i landet. Denne påstanden er ikke riktig. Etter valget 28. oktober har Tanzania fått kritikk fra mange hold, også fra Norge. I etterkant av valget kom vi med en uttalelse hvor vi oppfordret tanzanianske myndigheter til å undersøke anklagene om voldsbruk og uregelmessigheter i, under og etter valget.

Kjedeleg er det nye spennande

VG (meninger) | 10.11.2020

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (direktør i Norad): Kva kan vi forvente oss av Biden-administrasjonens politikk for dei store globale fellesutfordringane som står i kø, og som til saman utgjer bærekraftmåla; Klima, helse, demokrati og ulikskap? Ein kan lese det ut av dei mange helsingane frå vanlege menneske, og statsleiarar, frå heile verda: Eit håp om normalitet – og eit håp om ny framgang. Kva kan vi håpe på? Det vi kan tru på er ei haldningsendring til multilateralt samarbeid.

Klimapolitikken skal vere målretta og visjonær (regnskogssatsing/bistand)

Nationen (meninger) | 07.11.2020

Debatt av klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V): Nationen og eg er samde om at vi i større grad må bruke skogen i Noreg for å binde meir karbon, og særskilt skogen er viktig når regjeringa snart legg fram ny klimapolitikk for Stortinget. Samstundes merka eg meg eit paradoks i leiaren. På den eine sida vil Nationen styrke norsk skog sitt bidrag i klimakampen. Der er vi samde. På den andre sida snakkar Nationen ned regjeringa si regnskogssatsing, som dei hevdar har uklar måloppnåing. Dette er paradoksalt. Og her er vi heilt usamde.

Støtte til forvaltning, ikkje olje (bistand)

DN (meninger) | 07.11.2020

Debatt av Bård Vegar Solhjell (direktør i Norad): I eit innlegg i DN 29. oktober peikar Klaus Mohn på ei rekkje dilemma rundt Olje for utvikling (Ofu), eit norsk bistandsprogram som hjelper utviklingsland med å betre forvaltninga av petroleumsressursane sine. Han har rett i at det ikkje skortar på dilemma og utfordringar. Petroleumssektoren har ofte bidrege til makroøkonomisk ustabilitet, større ulikskap og auka korrupsjon. Men det er jo også nettopp dette Ofu søkjer å motverke.

1 - 30 av 7
1

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.